170 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »
Artikel 1, Distributiekostenbesluit 1973     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, onderscheidenlijk Onze Minister van Landbouw en Visserij, ieder voor zover zijn ressort betreft. BWBR0029541
Artikel 2, Distributiekostenbesluit 1973     Artikel 2 • 1. Ter bestrijding van de kosten, die aan de uitvoering van de Distributiewet 1939 ( Stb. 633) zijn verbonden, kan Onze Minister vorderen: • a. bijdragen ter zake van het krachtens die wet verlenen van vergunningen tot aflevering van distributiegoederen; • b. bijdragen ter zake van het krachtens die wet uitreiken van bescheiden. • 2. De maatstaf, ... BWBR0029541
Artikel 3, Distributiekostenbesluit 1973     Artikel 3 • 1. De in artikel 2, onder a of b , bedoelde bijdrage is verschuldigd door degene, te wiens behoeve de vergunning wordt verleend, onderscheidenlijk het bescheid wordt uitgereikt. • 2. Onze Minister bepaalt, bij welk orgaan, op welke tijdstippen en op welke wijze de betaling van de verschuldigde bedragen moet geschieden. BWBR0029541
Artikel 4, Distributiekostenbesluit 1973     Artikel 4 • 1. Van hem, die regelmatig krachtens artikel 2, eerste lid, onder a , vastgestelde bijdragen heeft te betalen, kan het orgaan, waarbij de betaling moet geschieden, het storten van een voorschot vorderen. Het bedrag van het voorschot wordt door het orgaan bepaald; het kan ƒ 20 000,- niet te boven gaan. • 2. De bijdragen, welke de betrokkene verschuldigd is, worden ... BWBR0029541
Artikel 5, Distributiekostenbesluit 1973     Artikel 5 Onze Minister kan van de verplichting tot betaling van een krachtens artikel 2 vastgestelde bijdrage, al dan niet onder het stellen van voorwaarden, vrijstelling en, op daartoe strekkend verzoek, ontheffing verlenen. BWBR0029541
Artikel 6, Distributiekostenbesluit 1973     Artikel 6 Dit besluit kan worden aangehaald als: Distributiekostenbesluit 1973. BWBR0029541
Artikel 7, Distributiekostenbesluit 1973     Artikel 7 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin het wordt geplaatst. BWBR0029541
Artikel 1, Wedervergeldingswet zeescheepvaart     Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat; zeeschip: een zeeschip in de zin van artikel 2, eerste lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ; Nederlands zeeschip: een zeeschip dat voldoet aan de vereisten van artikel 311 van het Wetboek van Koophandel of is ingeschreven in het romp... BWBR0003104
Artikel 2, Wedervergeldingswet zeescheepvaart     Artikel 2 • 1. Indien de verdediging van de economische belangen van de Nederlandse koopvaardij, dan wel een internationale afspraak of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie betrekking hebbende op het vervoer ter zee zulks naar Ons oordeel vereist, kunnen Wij bij algemene maatregel van bestuur, in deze wet verder genoemd wedervergeldingsbesluit: • a. verbieden, zonder... BWBR0003104
Artikel 3, Wedervergeldingswet zeescheepvaart     Artikel 3 • 1. Een wedervergeldingsbesluit, zomede een besluit tot wijziging of intrekking daarvan, treedt niet eerder in werking dan twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst. • 2. Een wedervergeldingsbesluit vervalt, behoudens eerdere intrekking, drie jaren na het inwerkingtreden, tenzij bij nadere wet anders wordt bepaald. BWBR0003104
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied