13 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Mandaatbesluit uitvoering deelterreinen militair pensioen     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. fonds: de Stichting Pensioenfonds ABP; • b. bestuur: het bestuur van het fonds; • c. Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Defensie. BWBR0012607
Artikel 2, Mandaatbesluit uitvoering deelterreinen militair pensioen     Artikel 2 • 1. De Staatssecretaris verleent aan het bestuur mandaat ten aanzien van de uitvoering van de volgende regelingen: • a. het Besluit bijzondere militaire pensioenen ; • b. voor zover de Staatssecretaris zich de uitvoering daarvan niet heeft voorbehouden, de Conversieregeling militaire pensioenen en de daarmee samenhangende berichtgeving, bedoeld in artike... BWBR0012607
Artikel 3, Mandaatbesluit uitvoering deelterreinen militair pensioen     Artikel 3 • 1. Het bestuur legt een op grond van artikel 2 te nemen besluit voor aan de Staatssecretaris indien: • a. er gerede twijfels zijn over de juistheid van de toepassing in een individueel geval; • b. bijzondere beleidsmatige en/of financiële gevolgen van dat besluit een nadere afweging vergen. • 2. Het bestuur houdt bij de op grond van artikel 2 te... BWBR0012607
Artikel 4, Mandaatbesluit uitvoering deelterreinen militair pensioen     Artikel 4 Het bestuur kan de krachtens artikel 2 gemandateerde werkzaamheden opdragen aan de directieraad van het fonds. BWBR0012607
Artikel 5, Mandaatbesluit uitvoering deelterreinen militair pensioen     Artikel 5 De stukken die op grond van dit besluit worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot: DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE, namens deze, ...... (functie ondertekenaar) ...... (handtekening en naam functionaris) BWBR0012607
Artikel 6, Mandaatbesluit uitvoering deelterreinen militair pensioen     Artikel 6 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2001. BWBR0012607
Artikel 1, Mandaatbesluit Zvd-regeling     Artikel 1 Het bestuur van KPMG Flexsourcing B.V., hierna te noemen KPMG, is bevoegd om namens de Minister van Defensie al die besluiten te nemen die de Minister van Defensie bij of krachtens de Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (Zvd) bevoegd is te nemen. BWBR0012914
Artikel 2, Mandaatbesluit Zvd-regeling     Artikel 2 KPMG is bevoegd om verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur, dan wel in het kader van de Wet Nationale Ombudsman, voor zover die verband houden met de uitvoering van de Zvd, namens de Minister van Defensie af te handelen. BWBR0012914
Artikel 3, Mandaatbesluit Zvd-regeling     Artikel 3 KPMG is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de Zvd namens de Minister van Defensie te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg. KPMG informeert de Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid over bezwaarschr... BWBR0012914
Artikel 4, Mandaatbesluit Zvd-regeling     Artikel 4 KPMG is bevoegd om inzake de uitvoering van de Zvd namens de Minister van Defensie in rechte op te treden en om namens de Minister van Defensie tegen rechterlijke uitspraken ter zake hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent KPMG deze... BWBR0012914
  1, 2   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie