1.258 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 124, 125, 126   »
Artikel 1, Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden     Artikel 1 • 1. Aan het hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van alle overige daarmee verband houdende handelingen als bedoeld in artikel 90 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden . • 2. Bij afwezigheid of verhi... BWBR0032262
Artikel 2, Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden     Artikel 2 Het krachtens mandaat en volmacht ondertekenen van stukken luidt als volgt: DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris. BWBR0032262
Artikel 3, Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden     Artikel 3 De gemandateerde neemt bij de uitoefening van het mandaat, de volmacht en de machtiging de instructies van de inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving en Transport in acht. BWBR0032262
Artikel 4, Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 november 2011. BWBR0032262
Artikel 5, Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden . BWBR0032262
Artikel 1, Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart     Artikel 1 In deze beleidsregels wordt verstaan onder: • a. de emissieautoriteit: de emissieautoriteit, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer ; • b. EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten: Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in bro... BWBR0033014
Artikel 2, Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart     Artikel 2 • 1. Ten aanzien van een vliegtuigexploitant waarop afdeling 16.2.2 van de wet van toepassing is, legt het bestuur van de emissieautoriteit geen last onder dwangsom of bestuurlijke boete op grond van artikel 18.6a onderscheidenlijk artikel 18.16a, eerste en tweede lid, van de wet op wegens overtreding van de artikelen 16.39c , 16.39e en 16.39f onderschei... BWBR0033014
Artikel 3, Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart     Artikel 3 Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst. BWBR0033014
Artikel 4, Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart     Artikel 4 Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart. BWBR0033014
Artikel 1, Omzettingsregeling luchthaven Rotterdam The Hague Airport     Artikel 1 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: • – ATC-slot (Air Traffic Control-slot): een door de luchtverkeersleiding opgegeven CTOT (Calculated Take-Off Time). Dit is een nominale tijd met een tolerantie van 5 minuten voor tot 10 minuten na het opgegeven slot-tijdstip; • – circuitvlucht: vliegtuigbeweging in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven, in he... BWBR0033333
  1, 2, 3 ... 124, 125, 126   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie