1.040 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 102, 103, 104   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Aanwijzing ambtenaren belast met het toezicht naleving sancties tegen Servië en Montenegro     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] • 1. Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het Sanctiebesluit Servië en Montenegro 1992 (Stbl. 1993, 64), zoals gewijzigd bij beschikking van 27 april 1993 (Stcrt. 82), en van het Sanctiebesluit betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro (Stbl. 1993, 65) en de Sanctiebeschikking betali... BWBR0006129
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Aanwijzing ambtenaren belast met het toezicht naleving sancties tegen Servië en Montenegro     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] De regeling van 24 december 1992 (Stcrt. 251), houdende de aanwijzing van ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van de sancties tegen Servië en Montenegro, wordt ingetrokken. BWBR0006129
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Aanwijzing ambtenaren belast met het toezicht naleving sancties tegen Servië en Montenegro     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. BWBR0006129
Besluit herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot opvang van asielzoekers     Besluit van 5 september 1994, houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de opvang van asielzoekers- • 1. Onze Minister van Justitie wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de opvang van asielzoekers, voor zover deze zorg voor 22 augustus 1994 was opgedragen aan Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. • 2.... BWBR0006904
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-11-1999], Besluit uitwerking herindeling van ministeriële taak inzake opvang van asielzoekers     artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-11-1999] De verplichtingen voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voortvloeiende uit het dienstverband met: • 1. het personeel van het voormalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voorzover behorende tot het Directoraat-Generaal Welzijn, hoofdafdeling Opvang Asielzoekers, en • 2. het personeel van de centra... BWBR0007030
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 07-03-1997], Buitenwerkingstelling Sanctiebesluit Bosnië-Herzegovina 1995     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 07-03-1997] Voor de werkingsduur van deze regeling wordt het Sanctiebesluit Bosnië-Herzegovina 1995 buiten werking gesteld. BWBR0007969
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 07-03-1997], Buitenwerkingstelling Sanctiebesluit Bosnië-Herzegovina 1995     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 07-03-1997] Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 27 februari 1996. BWBR0007969
Enig artikel, Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra     Enig artikel • 1. Onze Minister van Justitie wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de tolkencentra, voor zover deze zorg voor 1 januari 1996 was opgedragen aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met dien verstande dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk blijft voor de afhandeling van de voor het jaar 199... BWBR0007980
Artikel 1, Oorlogswet voor Nederland     Artikel 1 • 1. Onverminderd de artikelen 7, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden kunnen, ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, de artikelen 9 tot en met 14 gezamenlijk of afzonderlijk in werking worden gesteld. • 2. Wanneer het in het eerste... BWBR0007983
Artikel 2, Oorlogswet voor Nederland     Artikel 2 Zo spoedig mogelijk na het moment waarop bepalingen uit hoofdstuk II buiten werking zijn gesteld, dan wel het moment waarop de werking van deze bepalingen van rechtswege is geëindigd, wordt van Onzentwege aan de beide Kamers der Staten-Generaal mededeling gedaan van hetgeen is verricht ingevolge de bevoegdheden die in die bepalingen zijn gegeven. BWBR0007983
  1, 2, 3 ... 102, 103, 104   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling