21 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971     Artikel 1 • 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 5 , 12b , 14c en 29 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 . • 2. Dit besluit verstaat onder wet: de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 . BWBR0002786
Artikel 2, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971     Artikel 2 De in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, e, f, en g, van de wet omschreven lichamen zijn van de belasting vrijgesteld. BWBR0002786
Artikel 3, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971     Artikel 3 Een in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de wet omschreven lichaam is van de belasting vrijgesteld mits de werkzaamheden van het lichaam in overeenstemming zijn met het in voormelde onderdeel b aangegeven doel en bovendien de winst, behoudens een uitkering tot ten hoogste vijf percent per jaar over het gestorte kapitaal of over de inleggelden, uitsluitend kan worden aangewen... BWBR0002786
Artikel 4, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971     Artikel 4 Een in artikel 5, eerste lid, onderdeel c, van de wet omschreven lichaam is van de belasting vrijgesteld mits het lichaam van publiekrechtelijke aard is, dan wel, indien dat niet het geval is, het lichaam, zo het winst behaalt, deze uitsluitend kan aanwenden ten bate van een ingevolge het onderhavige artikel vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang. BWBR0002786
Artikel 5, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971     Artikel 5 Een in artikel 5, eerste lid, onderdeel d, van de wet omschreven lichaam dat werkzaam is op het gebied van de landbouw is van de belasting vrijgesteld mits: • a. zo winst wordt behaald, deze in het jaar niet meer bedraagt dan €?7500, dan wel in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 37 500, en • b. doel en feitelijke werkz... BWBR0002786
Artikel 6, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971     Artikel 6 Een in artikel 5, eerste lid, onderdeel d, van de wet omschreven lichaam dat werkzaam is op het gebied van de verzekering tegen schade op onderlinge grondslag is van de belasting vrijgesteld mits, zo winst wordt behaald, deze in het jaar niet meer bedraagt dan € 7 500, dan wel in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren te zamen niet meer bedraagt dan € 37 500. BWBR0002786
Artikel 7, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971     Artikel 7 Een in artikel 5, eerste lid, onderdeel d, van de wet omschreven lichaam dat werkzaam is op het gebied van de verzorging van uitvaarten is van de belasting vrijgesteld mits, zo winst wordt behaald, deze in het jaar niet meer bedraagt dan € 7 500, dan wel in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren te zamen niet meer bedraagt dan € 37 500 en voorts: • a. doel en fe... BWBR0002786
Artikel 7a, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971     Artikel 7a Een lichaam dat voldoet aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 5 , 6 of 7 is in afwijking van de genoemde artikelen niet van de belasting vrijgesteld, indien het lichaam dit bij het indienen van de aangifte over het jaar verzoekt. BWBR0002786
Artikel 7aa, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971     Artikel 7aa • 1. Indien bij een belastingplichtige artikel 12b van de wet toepassing vindt op de voordelen uit een immaterieel activum dat in het jaar of in een van de twee voorafgaande jaren is voortgebracht, kan de belastingplichtige ervoor kiezen dat voor de toepassing van artikel 12b, eerste lid, van de wet 25% van de winst vóór toepassing van artikel 12b van de wet, met een m... BWBR0002786
Artikel 7ab, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971     Artikel 7ab Een niet naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon is naar aard en inrichting vergelijkbaar als bedoeld in artikel 14c, achtste lid, onderdeel b, van de wet met een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid indien: • a. een dergelijke rechtspersoon is aan te merken als een vennootschap met een gehee... BWBR0002786
  1, 2, 3   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie