211 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 20, 21, 22   »
Artikel 1, Reglement Dienst Buitenlandse Zaken     Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Buitenlandse Zaken; • b. DBZ: Dienst Buitenlandse Zaken; • c. Ambtenaar: de in artikel 5, tweede lid, onder a , bedoelde ambtenaar van de DBZ, tenzij anders blijkt; • d. Werknemer: degene die buiten Nederland op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is genomen voor... BWBR0004052
Artikel 2, Reglement Dienst Buitenlandse Zaken     Artikel 2 • 1. Waar in dit reglement sprake is van gezinsleden, worden daaronder verstaan: • a. de huwelijkspartner van betrokkene, • b. de minderjarige kinderen, adoptief- of stiefkinderen van de betrokkene welke ten laste van betrokkene komen, • c. door Onze Minister als gezinslid beschouwde andere minderjarige kinderen, adoptief- of stiefkinderen of pleegkinderen... BWBR0004052
Artikel 3, Reglement Dienst Buitenlandse Zaken     Artikel 3 • 1. Waar in dit reglement sprake is van de formatie, wordt daaronder verstaan de kwantitatieve omvang van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de zich daarbinnen voordoende kwalitatieve structuur. De formatie is samengesteld uit formaties van de binnen het ministerie voorkomende dienstonderdelen en de vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland. • 2. ... BWBR0004052
Artikel 4, Reglement Dienst Buitenlandse Zaken     Artikel 4 • 1. Tenzij anders is bepaald, wordt in dit reglement onder salaris, bezoldiging, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering verstaan: hetgeen daaronder wordt verstaan in het BBRA 1984 . • 2. In gevallen waarin niet is bepaald wie bevoegd is tot het nemen van besluiten of het doen van voordrachten krachtens dit reglement, is Onze Minister bevoegd. BWBR0004052
Artikel 4a, Reglement Dienst Buitenlandse Zaken     Artikel 4a • 1. Berichten inzake het maandelijkse in geld vastgestelde loon en de jaaropgave aan de ambtenaar behoeven uitsluitend elektronisch te worden verzonden. • 2. De in het eerste lid bedoelde berichten worden niet uitsluitend elektronisch verzonden: • a. indien de ambtenaar geen mogelijkheid heeft om kennis te nemen van een elektronisch verzonden bericht; • ... BWBR0004052
Artikel 5, Reglement Dienst Buitenlandse Zaken     Artikel 5 • 1. Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat een Dienst Buitenlandse Zaken. • 2. De Dienst Buitenlandse Zaken bestaat uit: • a. degenen die bij koninklijk besluit, dan wel door Onze Minister, als ambtenaar van de Dienst Buitenlandse Zaken zijn aangesteld; • b. degenen die door Onze Minister als werknemer in dienst zijn genomen; • c. degene... BWBR0004052
Artikel 6, Reglement Dienst Buitenlandse Zaken     Artikel 6 • 1. De Dienst Buitenlandse Zaken heeft tot taak, het beleid ter zake van de door het Koninkrijk met het buitenland onderhouden betrekkingen en de door de regering bevorderde ontwikkeling van de internationale rechtsorde, ambtelijk voor te bereiden, gestalte te geven, te coördineren en tot uitvoering te brengen; hij staat daartoe onder leiding van Onze Minister, met inachtnem... BWBR0004052
Artikel 7, Reglement Dienst Buitenlandse Zaken     Artikel 7 • 1. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken omvat het in Nederland gevestigde deel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, verder aangeduid met departement, en de vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland. • 2. De vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland kunnen zijn: • a. vaste diplomatieke zendingen, te weten ambassades en geza... BWBR0004052
Artikel 8, Reglement Dienst Buitenlandse Zaken     Artikel 8 • 1. Bij het departement kunnen werkzaam zijn: • a. ambtenaren; • b. ambtenaren van Aruba, Curaçao en Sint Maarten welke door Onze Minister in overeenstemming met de regering van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten, bij het departement zijn gedetacheerd. • c. anderen dan de onder a en b genoemden die door of in overeenstemming met Onze Minister tijdelijk... BWBR0004052
Artikel 9, Reglement Dienst Buitenlandse Zaken     Artikel 9 • 1. De hoofden van de in artikel 7 genoemde vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland worden, behoudens het hierna in het tweede en derde lid bepaalde, bij koninklijk besluit uit de ambtenaren benoemd. • 2. Tot hoofd van een consulaire post kan bij koninklijk besluit ook een honorair consulair ambtenaar worden aangesteld. • 3. Tot hoofd van e... BWBR0004052
  1, 2, 3 ... 20, 21, 22   »