789 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 77, 78, 79   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Inkomstenbesluit militairen     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen • 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Defensie; • b. de commandant operationeel commando de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten en de Commandant Koninklijke Marechaussee, voor het desbetreffende commando; &... BWBR0007816
Artikel 2. Afwijking van dit besluit, Inkomstenbesluit militairen     Afwijking van dit besluit Artikel 2. Afwijking van dit besluit • 1. Onze Minister kan in geval van buitengewone omstandigheden, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden , tijdelijk afwijken van hetgeen bij of krachtens dit besluit is bepaald, indien en voor zolang dit met het oog op de goede uitvoering van de operationele taken van de krijgsmacht noodzakelijk word... BWBR0007816
Artikel 3. Vaststelling inkomsten, Inkomstenbesluit militairen     Vaststelling inkomsten Artikel 3. Vaststelling inkomsten • 1. Voor zover in dit besluit niet anders is bepaald, heeft de militair aanspraak op inkomsten voor elke dag dat hij in werkelijke dienst is; daarbij wordt een gedeelte van een dag aangemerkt als een volle dag. • 2. Bij de vaststelling van inkomsten die zijn uitgedrukt per maand wordt een maand gesteld op dertig dagen. Bij de berekening over een... BWBR0007816
Artikel 3b. Berekening pensioen gevend inkomen, Inkomstenbesluit militairen     Berekening pensioen gevend inkomen Artikel 3b. Berekening pensioen gevend inkomen Voor de berekening van het pensioen gevend inkomen worden aanspraken op grond van dit besluit of op grond van andere regelingen inzake beloningen van de militair, vermenigvuldigd met een factor 1/1,019 met inachtneming van een maximale vermindering van het pensioen gevend inkomen van € 63,46. BWBR0007816
Artikel 4. Vaststelling salarisschalen, Inkomstenbesluit militairen     Vaststelling salarisschalen Artikel 4. Vaststelling salarisschalen De salarisschalen voor militairen zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage A of B , die blijkens het opschrift betrekking heeft op het krijgsmachtdeel waartoe de militair behoort. BWBR0007816
Artikel 5. Salaris, Inkomstenbesluit militairen     Salaris Artikel 5. Salaris De militair heeft aanspraak op een salaris dat wordt bepaald met inachtneming van: • a. het krijgsmachtdeel waartoe hij behoort; • b. zijn rang en • c. zijn salarisnummer. BWBR0007816
Artikel 6. Bijzondere bepalingen militairen met de rang van kapitein ter zee/kolonel of hoger, Inkomstenbesluit militairen     Bijzondere bepalingen militairen met de rang van kapitein ter zee/kolonel of hoger Artikel 6. Bijzondere bepalingen militairen met de rang van kapitein ter zee/kolonel of hoger • 1. De bevoegdheid tot het toekennen van aanspraken op grond van de artikelen 7 , 8 , 12 , 12a en 13 aan militairen met de rang van kapitein ter zee/kolonel en hoger berust bij de Secretaris-Generaal. • 2. De militair met de rang van vice-admiraal, luitenant-generaal, l... BWBR0007816
Artikel 7. Salarisnummer bij aanstelling, verhoging salarisnummer, Inkomstenbesluit militairen     Salarisnummer bij aanstelling, verhoging salarisnummer Artikel 7. Salarisnummer bij aanstelling, verhoging salarisnummer • 1. De commandant operationeel commando kent de militair bij aanstelling een salarisnummer binnen de bij zijn rang behorende salarisschaal toe op basis van kennis en ervaring van de militair. • 2. Aan de militair van 20, 21, 22 of 23 jaar en ouder wordt bij aanstelling respectievelijk ten minste salarisnummer 1, ... BWBR0007816
Artikel 8. Salarisnummer bij bevordering, Inkomstenbesluit militairen     Salarisnummer bij bevordering Artikel 8. Salarisnummer bij bevordering • 1. De militair behoudt zijn salarisnummer indien hij wordt bevorderd. • 2. Indien het salarisnummer van een militair, na bevordering, lager is dan het laagste salarisnummer waarvoor bij zijn nieuwe salarisschaal een bedrag is opgenomen, wordt de militair door de commandant operationeel commando een hoger salarisnummer toegekend, zodanig ... BWBR0007816
Artikel 9. Overbruggingstoelage, Inkomstenbesluit militairen     Overbruggingstoelage Artikel 9. Overbruggingstoelage • 1. Een militair wiens salaris vermindering ondergaat, heeft aanspraak op een overbruggingstoelage ten bedrage van die vermindering, indien hij: • a. na een verandering in zijn dienstverhouding tot het Rijk - in verband met het volgen van een opleiding wordt aangesteld in een lagere rang; of • b. na overgang naar een ander krijgsmachtdeel a... BWBR0007816
  1, 2, 3 ... 77, 78, 79   »