2.074 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 206, 207, 208   »
Artikel 1, Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. opleiding: de opleiding, bedoeld in artikel 2 ; • b. binnenstage: de stage, bedoeld in artikel 3, eerste lid ; • c. buitenstage: de stage, bedoeld in artikel 3, tweede lid . BWBR0003871
Artikel 2, Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren     Artikel 2 Er is een opleiding die ten doel heeft toekomstige rechterlijke ambtenaren de kennis, de vaardigheden en de ervaring te verschaffen, die nodig zijn om een rechtsprekende functie, dan wel de functie van officier van justitie te kunnen uitoefenen. De opleiding duurt zes jaar en omvat een binnenstage, een buitenstage en een vormingsprogramma. BWBR0003871
Artikel 3, Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren     Artikel 3 • 1. De binnenstage bestaat uit vijf deelstages, die worden doorgebracht bij een rechtbank en een tot het openbaar ministerie behorend parket. Tevens kunnen elders door te brengen deelstages van korte duur worden ingelast. • 2. De buitenstage wordt elders dan bij een rechtbank of een tot het openbaar ministerie behorend parket doorgebracht. Onze Minister bepaalt op voor... BWBR0003871
Artikel 4, Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren     Artikel 4 • 1. Het vormingsprogramma bestaat uit vaardigheidsleergangen en studiebijeenkomsten; het wordt doorlopen tijdens de binnenstage. • 2. Voor het deelnemen aan het vormingsprogramma is de rechterlijk ambtenaar in opleiding voor een door Onze Minister te bepalen gedeelte van de arbeidsduur vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden in de binnenstage. BWBR0003871
Artikel 5, Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren     Artikel 5 • 1. Bij de aanvang van de binnenstage stelt de functionele autoriteit na overleg met de betrokkene en in overeenstemming met de rector voor elke rechterlijk ambtenaar in opleiding afzonderlijk een werkprogramma vast, aangevende: • a. met welke werkzaamheden de rechterlijk ambtenaar in opleiding zal worden belast; • b. welke deelstages de rechterlijk ambtenaar in... BWBR0003871
Artikel 6, Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren     Artikel 6 Het toezicht op de buitenstage berust bij de rector. BWBR0003871
Artikel 7, Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren     Artikel 7 • 1. Indien een rechterlijk ambtenaar in opleiding voor zijn benoeming reeds meer dan een jaar ervaring in de rechtspraktijk of andere naar het oordeel van Onze Minister relevante ervaring heeft verworven, kan Onze Minister de opleiding bekorten met ten hoogste de duur van die ervaring, voor zover die meer dan een jaar bedraagt, doch niet met meer dan drie jaar. • 2. On... BWBR0003871
Artikel 8, Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren     Artikel 8 • 1. Indien Onze Minister in de loop van de opleiding op grond van een beoordeling, bedoeld in artikel 25 , op grond van het oordeel van de rector, bedoeld in artikel 26 , dan wel op grond van andere ambtsberichten, alsnog tot het oordeel komt dat de rechterlijk ambtenaar in opleiding de opleiding niet met gunstig resultaat zal kunnen afsluiten of niet geschikt is voor e... BWBR0003871
Artikel 9, Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren     Artikel 9 Het studiecentrum rechtspleging is belast met de uitvoering van de opleiding van rechterlijke ambtenaren. Het studiecentrum rechtspleging is een onder de Raad ressorterende dienst als bedoeld in artikel 40 van het Besluit financiering rechtspraak 2005 . BWBR0003871
Artikel 10, Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren     Artikel 10 De Raad en het College van procureurs-generaal kunnen gezamenlijk algemene en bijzondere aanwijzingen geven aan het studiecentrum rechtspleging. BWBR0003871
  1, 2, 3 ... 206, 207, 208   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd