11.009 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1099, 1100, 1101   »
Artikel 1, Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement     Artikel 1 • 1. Een lid van de Staten-Generaal kan niet tevens zijn: • a. Nationale ombudsman of substituut-ombudsman; • b. plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad. • 2. De volgende ambten kunnen niet gelijktijdig worden uitgeoefend met het lidmaatschap van de Staten-Generaal: • a. commissaris van de Koning; • b. militair ambtenaar in werke... BWBR0006612
Artikel 2, Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement     Artikel 2 • 1. Een in Nederland gekozen lid van het Europees Parlement kan niet tevens zijn: • a. minister; • b. staatssecretaris; • c. lid van de Raad van State; • d. lid van de Algemene Rekenkamer; • e. lid van of procureur-generaal, plaatsvervangend procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad; • f. Nationale ombudsman of substitu... BWBR0006612
Artikel 3, Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement     Artikel 3 • 1. De militair behorende tot het beroepspersoneel van de krijgsmacht die tot het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal is toegelaten, is van rechtswege op non-activiteit gesteld. • 2. Degene die een in artikel 1, tweede en derde lid , of artikel 2, tweede en derde lid , bedoeld ambt bekleedt en tot het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-G... BWBR0006612
Artikel 4, Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement     Artikel 4 • 1. Tijdens de non-activiteit wordt, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen, door de betrokkene een non-activiteitswedde genoten ten bedrage van de helft der laatstelijk door hem in zijn ambt genoten bezoldiging. • 2. Onder laatstelijk in zijn ambt genoten bezoldiging wordt verstaan de bezoldiging in de zin van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksa... BWBR0006612
Artikel 5, Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement     Artikel 5 • 1. De inkomsten die betrokkene geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen nadat hij op non-activiteit is gesteld, worden met de non-activiteitswedde als volgt verrekend: de non-activiteitswedde wordt verminderd met het bedrag waarmee de non-activiteitswedde, vermeerderd met die inkomsten, de laatstelijk in zijn ambt genoten bezoldiging ... BWBR0006612
Artikel 6, Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement     Artikel 6 Indien de op non-activiteit gestelde uit het ambt een ontslag, dat aanspraak geeft op wachtgeld, wordt verleend, worden voor de toepassing van de desbetreffende bepalingen inkomsten als bedoeld in artikel 5 beschouwd als inkomsten, genoten uit of in verband met arbeid of bedrijf na het ontslag ter hand genomen. BWBR0006612
Artikel 7, Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement     Artikel 7 • 1. Bij het einde van het lidmaatschap wordt degene die op non-activiteit was gesteld, voor zoveel zulks naar het oordeel van het bevoegd gezag mogelijk is, in actieve dienst hersteld. • 2. Is herstel in actieve dienst niet mogelijk, dan wordt betrokkene eervol ontslag verleend. Dit ontslag heeft dezelfde rechtsgevolgen als een ontslag verleend wegens opheffing van zij... BWBR0006612
Artikel 8, Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement     Artikel 8 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006612
Artikel 9, Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement     Artikel 9 • 1. Degenen die ingevolge de wet van 17 juli 1923 ( Stb. 364), additioneel artikel XVII van de Grondwet of artikel 3 van de Wet Incompatibiliteiten Europees Parlement ( Stb. 1978, 653) op non-activiteit zijn gesteld, blijven gedurende hun lidmaatschap van de kamer der Staten-Generaal waarin zij zijn gekozen, onderscheidenlijk van het Europees Parlement, op non-activit... BWBR0006612
Artikel 10, Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement     Artikel 10 De wet van 17 juli 1923 en het koninklijk besluit van 1 mei 1925 ( Stb. 175), worden ingetrokken. BWBR0006612
  1, 2, 3 ... 1099, 1100, 1101   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd