389 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 37, 38, 39   »
Artikel 1, Rechtspositiebesluit burgemeesters     Artikel 1 In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; • b. bezoldiging: het bedrag per maand, waarop een burgemeester met inachtneming van de artikelen 5 tot en met 14b en 17 van dit besluit aanspraak kan maken; • c. het aantal inwoners van een gemeente: het aa... BWBR0006743
Artikel 5, Rechtspositiebesluit burgemeesters     Artikel 5 • 1. De gemeenten worden ten behoeve van de vaststelling van de bezoldiging van de burgemeester ingedeeld in inwonersklassen overeenkomstig de volgende tabel: • 2. Indien in gemeenten het ambt van burgemeester door dezelfde persoon wordt vervuld, worden deze gemeenten voor de indeling in een inwonersklasse als één gemeente aangemerkt waarbij de inwoners van de gemeent... BWBR0006743
Artikel 6, Rechtspositiebesluit burgemeesters     Artikel 6 • 1. Een gemeente gaat voor de toepassing van artikel 5 in verband met de toeneming van het aantal inwoners over naar een hogere klasse met ingang van het jaar waarin op 1 januari het aantal inwoners van die gemeente de minimumgrens van de volgende klasse bereikt heeft en blijkt dat zij die grens ook heeft bereikt op: • a. 1 januari van het volgende jaar; • b... BWBR0006743
Artikel 7, Rechtspositiebesluit burgemeesters     Artikel 7 • 1. Op grond van bijzondere omstandigheden kunnen gedeputeerde staten, de gemeenteraad gehoord, een gemeente voor de toepassing van artikel 5 voor een bepaald tijdvak in een hogere klasse plaatsen dan die, waartoe zij op grond van haar aantal inwoners behoort. • 2. Gedeputeerde staten kunnen na afloop van het tijdvak, bedoeld in het eerste lid, een nieuw tijdvak va... BWBR0006743
Artikel 8, Rechtspositiebesluit burgemeesters     Artikel 8 • 1. De bezoldiging van de burgemeester wordt bepaald overeenkomstig de tabel in bijlage I bij dit besluit. • 2. De bezoldiging van de burgemeester van meer dan één gemeente wordt bepaald overeenkomstig de tabel in bijlage I bij dit besluit met dien verstande dat wordt uitgegaan van de bezoldiging behorende bij de eerstvolgende hogere inwonersklasse. &bul... BWBR0006743
Artikel 9, Rechtspositiebesluit burgemeesters     Artikel 9 De aanspraak op de bezoldiging begint op de dag dat de benoeming ingaat en eindigt met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat of met ingang van de dag volgend op die van het overlijden. BWBR0006743
Artikel 11, Rechtspositiebesluit burgemeesters     Artikel 11 Indien een gemeente door toename van het aantal inwoners of op grond van een besluit als bedoeld in artikel 7 wordt ingedeeld in een hogere inwonersklasse, wordt de bezoldiging van de burgemeester overeenkomstig de tabel in bijlage I aangepast. BWBR0006743
Artikel 12, Rechtspositiebesluit burgemeesters     Artikel 12 De overgang van een gemeente naar een lagere klasse als bedoeld in artikel 6, tweede lid , is niet van invloed op de bezoldiging van de op dat tijdstip in dienst zijnde burgemeester. BWBR0006743
Artikel 14, Rechtspositiebesluit burgemeesters     Artikel 14 Wanneer dezelfde persoon burgemeester is van meer dan één gemeente komen de bezoldiging en alle overige financiële aanspraken als bedoeld in dit besluit, in verhouding tot het inwonertal naar boven afgerond op een veelvoud van 100, ten laste van elke gemeente. BWBR0006743
Artikel 14a, Rechtspositiebesluit burgemeesters     Artikel 14a • 1. Een burgemeester die benoemd wordt tot burgemeester van een andere gemeente, ontvangt indien die andere gemeente in een gelijke inwonersklasse is geplaatst, een toelage op de bezoldiging. • 2. De toelage komt ten laste van de gemeente en bedraagt: • a. gedurende het eerste en tweede jaar na de benoeming eenderde van het verschil tussen de bezoldiging behor... BWBR0006743
  1, 2, 3 ... 37, 38, 39   »