151 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 14, 15, 16   »
Artikel 1, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg naast de in het tweede lid omschreven handelingen verstaan alle andere verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen -, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende diens gezondheid te bevorderen of te b... BWBR0006251
Artikel 2, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg     Artikel 2 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder Onze Minister verstaan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. • 2. In de hoofdstukken VII en VIII en de daarop berustende bepalingen worden onder Onze Ministers verstaan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie. • 3. In deze wet wordt onder een andere ... BWBR0006251
Artikel 3, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg     Artikel 3 • 1. Er worden registers ingesteld, waarin degenen die aan de daarvoor bij en krachtens deze wet gestelde voorwaarden voldoen, op hun aanvrage worden ingeschreven, onderscheidenlijk als: arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige. • 2. Bij elke inschrijving worden in het register vermeld de naam... BWBR0006251
Artikel 4, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg     Artikel 4 • 1. Aan degenen die in een register ingeschreven staan, is het recht voorbehouden de in artikel 3, eerste lid , aan de hoedanigheid waarin zij ingeschreven worden, gegeven benaming als titel te voeren. • 2. Het is degene wie het recht tot het voeren van een in deze wet geregelde titel niet toekomt op grond van het eerste lid, verboden deze titel, een daarop gelijken... BWBR0006251
Artikel 5, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg     Artikel 5 • 1. Onze minister is bevoegd op de aanvrage tot inschrijving in een register te beslissen. Onze Minister is voorts bevoegd te beslissen op de aanvraag van een verpleegkundige tot vermelding in het register van de bevoegdheid van de aanvrager de krachtens artikel 36, veertiende lid , aangewezen UR-geneesmiddelen voor te schrijven. De vermelding houdt mede in de aanduiding v... BWBR0006251
Artikel 6, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg     Artikel 6 De inschrijving wordt geweigerd: • a. indien de aanvrager niet voldoet aan de in hoofdstuk III bedoelde opleidingseisen; • b. indien de aanvrager ingevolge in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld wegens lichamelijke of geestelijke toestand; • c. indien de aanvrager ingevolge rechterlijke uitspraak ontzet is van het recht ... BWBR0006251
Artikel 7, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg     Artikel 7 De inschrijving wordt doorgehaald: • a. in geval van overlijden van de ingeschrevene; • b. op verzoek van de ingeschrevene; • c. indien de ingeschrevene in een der in artikel 6, onder b of c , genoemde omstandigheden is komen te verkeren; • d. indien zulks voortvloeit uit een op grond van deze wet jegens de ingeschrevene genomen maatregel; • e. in... BWBR0006251
Artikel 7a, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg     Artikel 7a Onze Minister kan artikel 6, onderdeel e , en artikel 7, onderdeel e , buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze bepalingen beogen te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. BWBR0006251
Artikel 8, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg     Artikel 8 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat de inschrijving in een bij de maatregel aangewezen register wordt doorgehaald indien na de in het tweede lid bedoelde datum een bij de maatregel aangegeven periode is verstreken. • 2. De in het eerste lid bedoelde datum is de meest recente van de volgende data: • a. de datum waarop de ingeschrevene een bij... BWBR0006251
Artikel 9, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg     Artikel 9 • 1. In het register wordt, indien zulks voortvloeit uit een op grond van deze wet genomen maatregel of besluit, een aantekening geplaatst van: • a. een gegeven bevel, inhoudende een inperking van de bevoegdheid in het register ingeschreven staande het betrokken beroep uit te oefenen; • b. een aan de ingeschrevene opgelegde berisping; • c. een aan de inges... BWBR0006251
  1, 2, 3 ... 14, 15, 16   »