29.758 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 2974, 2975, 2976   »
Artikel 1, Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Katholieke Universiteit Brabant     Artikel 1 De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Katholieke Universiteit Brabant en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945–1994’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0016787
Artikel 1, Besluit ex artikel 3 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: de wet: de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers ( Stb. 1986, 576); Onze Minister: Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; de zeeman: de zeeman, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet ; de Raad: de Pensioen- en Uitkeringsraad, bedoeld in artikel 3 van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelneme... BWBR0002052
Artikel 2, Besluit ex artikel 3 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers     Artikel 2 • 1. Het geneeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 13 der wet , geschiedt door een geneeskundig adviseur, door de Raad of de Sociale verzekeringsbank aan te wijzen, of diens plaatsvervanger. • 2. Op verzoek van de zeeman wijst de Raad of de Sociale verzekeringsbank bovendien een andere, door de zeeman gekozen arts aan, die het onderzoek bijwoont of de in het eerste ... BWBR0002052
Artikel 3, Besluit ex artikel 3 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers     Artikel 3 Indien de artsen, bedoeld in artikel 2, eerste lid , dit voor het uitbrengen van hun rapport nodig achten, is de Raad of de Sociale verzekeringsbank bevoegd de zeeman voor de tijd van ten hoogste dertien weken in een inrichting ter observatie te doen opnemen. BWBR0002052
Artikel 4, Besluit ex artikel 3 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers     Artikel 4 • 1. De artsen, bedoeld in artikel 2, eerste lid , brengen zo spoedig mogelijk aan de Raad of de Sociale verzekeringsbank een met redenen omkleed rapport uit. • 2. Indien het rapport een eerste onderzoek betreft, worden in dat rapport tenminste gevraagd: • a. een nauwkeurige omschrijving van de waargenomen of uit het onderzoek gebleken verwonding, verminking, ... BWBR0002052
Artikel 5, Besluit ex artikel 3 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers     Artikel 5 • 1. In gevallen, waarin daartoe aanleiding bestaat kan de Raad of de Sociale verzekeringsbank over het rapport van de artsen, bedoeld in artikel 2, eerste lid , een rapport van een of meer deskundigen vragen en de zeeman daartoe nogmaals geneeskundig doen onderzoeken of hem voor de tijd van ten hoogste dertien weken in een inrichting ter observatie doen opnemen. Wijkt het ... BWBR0002052
Artikel 6, Besluit ex artikel 3 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers     Artikel 6 • 1. Voorzover het onderzoek, ingesteld naar het ontstaan, de aard en de gevolgen van verwonding, verminking, ziekten of gebreken, aanleiding zou kunnen geven tot toekenning aan de zeeman van een buitengewoon pensioen, dan wel tot vernieuwing of wijziging van zijn buitengewoon pensioen, wordt door de arts of de artsen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, tweede volzin aan de... BWBR0002052
Artikel 7, Besluit ex artikel 3 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers     Artikel 7 • 1. De vergoeding voor de in artikel 2, tweede lid , bedoelde arts wordt door de Sociale verzekeringsbank vastgesteld. • 2. Alle kosten van geneeskundige onderzoekingen, inbegrepen de kosten van de door de belanghebbende gekozen arts, en van rapporten, evenals die verbonden aan een observatie, alsmede de, naar het oordeel van de Sociale verzekeringsbank, noodzakelij... BWBR0002052
Artikel 8, Besluit ex artikel 3 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers     Artikel 8 De geneeskundige behandeling en verpleging, als bedoeld in artikel 3, zesde lid, der wet , omvat naast genees- en heelkundige voorzieningen, voorzieningen van medisch-sociale aard alsmede al hetgeen geacht kan worden dienstig te zijn voor het herstel, het behoud of de bevordering van de geschiktheid tot werken, voorzover die geschiktheid is verminderd tengevolge van verwonding, ver... BWBR0002052
Artikel 9, Besluit ex artikel 3 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers     Artikel 9 • 1. De kosten van de in artikel 8 bedoelde behandeling en verpleging worden slechts vergoed, indien en voor zover de zeeman niet op grond van andere voorschriften of krachtens overeenkomst op volledige of gedeeltelijke vergoeding van die kosten aanspraak kan maken. Daarbij wordt de in het derde lid bedoelde vaste vergoeding niet in aanmerking genomen. • 2. Behoudens ... BWBR0002052
  1, 2, 3 ... 2974, 2975, 2976   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied