1.122 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 111, 112, 113   »
Artikel 1, Besluit Faunafonds     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: wet: Flora- en faunawet . BWBR0013808
Artikel 2, Besluit Faunafonds     Artikel 2 Als soorten, bedoeld in artikel 83, eerste lid, onderdeel a, van de wet , worden aangewezen de beschermde inheemse diersoorten genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet . BWBR0013808
Artikel 3, Besluit Faunafonds     Artikel 3 De ingevolge artikel 94, eerste lid, van de wet te heffen bijdrage voor de afgifte van een jachtakte ten behoeve van het Faunafonds wordt door tussenkomst van de korpschef aan Onze Minister voldaan. BWBR0013808
Artikel 4, Besluit Faunafonds     Artikel 4 De bijdragen, bedoeld in artikel 3 , worden met inachtneming van door of vanwege Onze Minister te geven aanwijzingen maandelijks verantwoord door storting of overschrijving op de concernrekening van de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. BWBR0013808
Artikel 5, Besluit Faunafonds     Artikel 5 De bijdragen, bedoeld in artikel 3 , alsmede de bijdragen die Onze Minister ten behoeve van het Faunafonds ontvangt voor de afgifte van een valkeniersakte of kooikersakte, worden maandelijks ter beschikking gesteld aan het Faunafonds. BWBR0013808
Artikel 6, Besluit Faunafonds     Artikel 6 De door gedeputeerde staten van de provincies jaarlijks aan het Faunafonds te verlenen bijdrage is gelijk aan de totale uitgaven van het Faunafonds met betrekking tot de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 83, eerste en tweede lid, van de wet . BWBR0013808
Artikel 8, Besluit Faunafonds     Artikel 8 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2002. BWBR0013808
Artikel 9, Besluit Faunafonds     Artikel 9 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Faunafonds. BWBR0013808
Artikel 1, Winkeltijdenwet     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: goederen: roerende lichamelijke zaken, met uitzondering van binnenlandse en buitenlandse wettige betaalmiddelen; particulier: degene die een goed koopt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf; winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden... BWBR0007952
Artikel 2, Winkeltijdenwet     Artikel 2 • 1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben: • a. op zondag; • b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur; • c. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur. • 2. Het is voorts verboden op de ... BWBR0007952
  1, 2, 3 ... 111, 112, 113   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd