2.978 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 296, 297, 298   »
Artikel 1. Reikwijdte en definities, Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001     Reikwijdte en definities Artikel 1. Reikwijdte en definities • 1. Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 29, onderdeel a, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 . • 2. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. levensverzekeraar: een belastingplichtige die het levensverzekeringsbedrijf uitoefent; • b. natura-uitvaartverzekeraar: een belastingplichtige die het natura-uitvaartverzek... BWBR0012096
Artikel 2. Grondslagen berekening premiereserve, Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001     Grondslagen berekening premiereserve Artikel 2. Grondslagen berekening premiereserve • 1. De premiereserve wordt berekend naar de grondslagen die worden gehanteerd bij de bepaling van het tarief waarop de verzekeringen zijn of worden gesloten. • 2. Een omrekening van de premiereserve naar in totaal zwaardere grondslagen wordt in aanmerking genomen indien: • a. de omrekening betrekking heeft op de gehele verze... BWBR0012096
Artikel 3. Nettomethode, Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001     Nettomethode Artikel 3. Nettomethode De premiereserve wordt berekend op basis van de nettomethode. BWBR0012096
Artikel 4. Activering acquisitiekosten, Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001     Activering acquisitiekosten Artikel 4. Activering acquisitiekosten • 1. De kosten van een jaar die direct of indirect samenhangen met in dat jaar gesloten verzekeringsovereenkomsten tegen periodieke premiebetaling (acquisitiekosten), worden door een levensverzekeraar en een natura-uitvaartverzekeraar in gelijke delen ten laste van de winst van dat jaar en de daaropvolgende negen jaren gebracht. • 2. In afwi... BWBR0012096
Artikel 5. Activering rentestandkortingen, Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001     Activering rentestandkortingen Artikel 5. Activering rentestandkortingen Een in een jaar toegekende rentestandkorting ter zake van een collectieve verzekering wordt door een levensverzekeraar en een natura-uitvaartverzekeraar als volgt in het jaar waarin de kortingen zijn verleend en de zeven daaropvolgende jaren ten laste van de winst gebracht: • a. in het jaar waarin de korting is verleend en de drie daaropvolgende ... BWBR0012096
Artikel 6. Waardering vastrentende beleggingen, Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001     Waardering vastrentende beleggingen Artikel 6. Waardering vastrentende beleggingen Vastrentende beleggingen worden door een levensverzekeraar en een natura-uitvaartverzekeraar niet als gevolg van stijging van de marktrente beneden de kostprijs gewaardeerd. BWBR0012096
Artikel 7. Egalisatiereserve, Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001     Egalisatiereserve Artikel 7. Egalisatiereserve Levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars kunnen een egalisatiereserve vormen. BWBR0012096
Artikel 8. Plafond egalisatiereserve, Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001     Plafond egalisatiereserve Artikel 8. Plafond egalisatiereserve • 1. De egalisatiereserve bedraagt bij een levensverzekeraar en een natura-uitvaartverzekeraar ten hoogste 2,25 percent van de bij het einde van het jaar bestaande premiereserve. • 2. De egalisatiereserve bedraagt bij een schadeverzekeraar ten hoogste 22,5 percent van de op het jaar betrekking hebbende premies. Daarbij blijven premies, voorzov... BWBR0012096
Artikel 9. Maximale jaarlijkse toevoeging egalisatiereserve, Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001     Maximale jaarlijkse toevoeging egalisatiereserve Artikel 9. Maximale jaarlijkse toevoeging egalisatiereserve • 1. Het ten laste van de winst in de egalisatiereserve op te nemen bedrag beloopt in een jaar ten hoogste: • a. voor: • 1°. een levensverzekeraar en een natura-uitvaartverzekeraar: vier percent van het in artikel 8, eerste lid , gestelde maximum; • 2°. een schadeverzekeraar: zes percent van het in ... BWBR0012096
Artikel 10. Extra toevoeging, Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001     Extra toevoeging Artikel 10. Extra toevoeging • 1. Tot het bedrag waarmede ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b , de egalisatiereserve is verminderd, kan een extra toevoeging aan de reserve plaatsvinden. Deze toevoeging bedraagt in een jaar ten hoogste: • a. de som van: • 1°. het bedrag waarmede het maximum, berekend op de voet van artikel 9, eerste lid, onderdeel b , het o... BWBR0012096
  1, 2, 3 ... 296, 297, 298   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd