2.919 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 290, 291, 292   »
Artikel 1, Wet voorkeursrecht gemeenten     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. bestemmingsplan: bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening ; • b. inpassingsplan: inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 onderscheidenlijk 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening ; • c. Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke... BWBR0003391
Artikel 2, Wet voorkeursrecht gemeenten     Artikel 2 De gemeenteraad kan gronden aanwijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15 , 24 en 26 van toepassing zijn. BWBR0003391
Artikel 3, Wet voorkeursrecht gemeenten     Artikel 3 • 1. Voor aanwijzing komen in aanmerking gronden waaraan bij het bestemmingsplan of inpassingsplan een niet-agrarische bestemming is toegekend en waarvan het gebruik afwijkt van dat plan. • 2. Een besluit tot aanwijzing vermeldt ten aanzien van de onroerende zaken waarop het betrekking heeft: • a. de kadastrale aanduiding; • b. de grootte van elk van de de... BWBR0003391
Artikel 4, Wet voorkeursrecht gemeenten     Artikel 4 • 1. In afwijking van artikel 3, eerste lid , komen voor aanwijzing voorts in aanmerking: • a. gronden die zijn begrepen in een structuurvisie, waarbij aanwijzingen zijn gegeven voor de bestemming en waaraan bij de structuurvisie een niet-agrarische bestemming is toegedacht en waarvan het gebruik afwijkt van de toegedachte bestemming; • b. gronden die bij een ... BWBR0003391
Artikel 5, Wet voorkeursrecht gemeenten     Artikel 5 • 1. In afwijking van de artikelen 3, eerste lid , en 4, eerste lid , komen voor aanwijzing ook in aanmerking gronden die nog niet zijn opgenomen in een bestemmingsplan, inpassingsplan, of structuurvisie, maar waarbij in het besluit tot aanwijzing aan de betrokken gronden een niet-agrarische bestemming wordt toegedacht en waarvan het gebruik afwijkt van die bestemming. I... BWBR0003391
Artikel 6, Wet voorkeursrecht gemeenten     Artikel 6 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen gronden voorlopig aanwijzen, mits bij het hiertoe strekkend besluit aan die gronden een niet-agrarische bestemming is toegedacht en het gebruik afwijkt van de toegedachte bestemming. Het besluit vervalt van rechtswege drie maanden na dagtekening of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing ingevolge artikel 3 , ... BWBR0003391
Artikel 7, Wet voorkeursrecht gemeenten     Artikel 7 • 1. Het besluit tot aanwijzing of voorlopige aanwijzing ligt voor eenieder ter inzage op een door burgemeester en wethouders aangewezen plaats. Zij maken de terinzagelegging bekend in de Staatscourant, in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden en voorts op de gebruikelijke wijze. Het besluit treedt in werking de dag na dagtekening van de Staats... BWBR0003391
Artikel 8, Wet voorkeursrecht gemeenten     Artikel 8 • 1. Voor zover een aanwijzing niet meer voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 3, eerste lid , 4, eerste lid , onderscheidenlijk 5, eerste lid , besluiten burgemeester en wethouders tot het intrekken van die aanwijzing. In het besluit worden vermeld de percelen of perceelsgedeelten waarop de intrekking betrekking heeft. Het besluit tot intrekking wordt gevoegd bij ... BWBR0003391
Artikel 9, Wet voorkeursrecht gemeenten     Artikel 9 • 1. Een besluit tot aanwijzing als bedoeld in artikel 3 of artikel 9a in samenhang met artikel 3 vervalt van rechtswege tien jaar na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan onderscheidenlijk inpassingsplan. • 2. Een besluit tot aanwijzing als bedoeld in artikel 4 , vervalt van rechtswege drie jaar na dagtekening van dat besluit, tenzij voordien een beste... BWBR0003391
Artikel 9a, Wet voorkeursrecht gemeenten     Artikel 9a • 1. Indien provinciale staten het voornemen hebben toepassing te geven aan artikel 3.26, eerste en vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening kunnen zij, op gelijke wijze als de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 2 in samenhang met artikel 3 , 4 of  5 , gronden aanwijzen, met dien verstande dat voor een aanwijzing in samenhang met artikel 4 uitsluite... BWBR0003391
  1, 2, 3 ... 290, 291, 292   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd