430 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 41, 42, 43   »
Artikel 1, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997     Artikel 1 • 1. Van de volgende gemeentelijke belastingen wordt in de artikelen 2 tot en met 5 vrijstelling verleend: • a. de onroerende-zaakbelasting ter zake van het gebruik van onroerende zaken; • b. de onroerende-zaakbelasting ter zake van het genot van onroerende zaken krachtens eigendom, bezit of beperkt recht; • c. de belasting ter zake van het gebruik van... BWBR0008462
Artikel 2, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997     Artikel 2 • 1. Een vrijstelling van een belasting, genoemd in artikel 1, eerste lid , ten behoeve van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging, wordt uitsluitend verleend voor zover die belasting betrekking heeft op belastbare feiten die zich voordoen in het kader van de officiële werkzaamheden van die diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging. • 2. Onder de offi... BWBR0008462
Artikel 3, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997     Artikel 3 • 1. Van de in artikel 1, eerste lid, onderdelen a, b, c, d, g en h , genoemde belastingen, zijn vrijgesteld de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van andere mogendheden en hun hoofden, mits zij geen Nederlander zijn en zij niet duurzaam verblijf houden in Nederland. Honoraire consuls genieten deze vrijstellingen niet. • 2. Van de in artikel 1, eerste... BWBR0008462
Artikel 4, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997     Artikel 4 • 1. Van de in artikel 1, eerste lid, onderdelen a en b , genoemde belastingen zijn, voor zover van toepassing, vrijgesteld: • a. de Carnegie-Stichting te Den Haag, ter zake van het Vredespaleis; • b. de Commonwealth War Graves Commission, Northern Europe Area, ter zake van de begraafplaatsen met de blijvende zorg waarvan zij is belast en andere onroerende zak... BWBR0008462
Artikel 5, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997     Artikel 5 • 1. Van de in artikel 1, eerste lid, onderdelen a en c , genoemde belastingen zijn vrijgesteld: • a. leden van een krijgsmacht, een civiele dienst en hun gezinsleden als bedoeld in artikel I, eerste lid, letters a, b, en c van het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten; • b. led... BWBR0008462
Artikel 6, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997     Artikel 6 De Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen wordt ingetrokken. BWBR0008462
Artikel 7, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997     Artikel 7 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 1996, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 1997. BWBR0008462
Artikel 8, Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997     Artikel 8 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997. BWBR0008462
Artikel 1, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten     Artikel 1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. uitzettingen: alle uitgezette middelen; • b. verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft; • c. financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verh... BWBR0014606
Artikel 2, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten     Artikel 2 • 1. Voor de begroting, de meerjarenraming, de jaarstukken, de productenraming en de productenrealisatie wordt een stelsel van baten en lasten gehanteerd. • 2. De baten en de lasten van het begrotingsjaar worden in de begroting, de jaarstukken, de productenraming en de productenrealisatie opgenomen, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar leiden, onde... BWBR0014606
  1, 2, 3 ... 41, 42, 43   »