754 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 74, 75, 76   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Kentekenreglement     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: BWBR0006951
Artikel 1a. Uitzondering kentekenplicht, Kentekenreglement     Uitzondering kentekenplicht Artikel 1a. Uitzondering kentekenplicht Als categorieën bromfietsen, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de wet waarop artikel 36 van de wet niet van toepassing is, worden, voor zover deze voertuigen voldoen aan de begripsomschrijving van bromfiets in artikel 1, eerste lid, onder e, van de wet , vastgesteld: • a. bromfietsen als bedoeld in artike... BWBR0006951
Artikel 2. Opgave en inrichting kenteken, Kentekenreglement     Opgave en inrichting kenteken Artikel 2. Opgave en inrichting kenteken • 1. De opgave van een kenteken geschiedt door inschrijving dan wel door tenaamstelling van een voertuig in het kentekenregister. • 2. Het kenteken bestaat uit een combinatie van letters en cijfers dan wel een combinatie van één letter en cijfers. BWBR0006951
Artikel 3. Handelaarskentekens, Kentekenreglement     Handelaarskentekens Artikel 3. Handelaarskentekens Aan een erkend bedrijf of aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 42, eerste lid, onderdeel b , kan, mits wordt voldaan aan hoofdstuk 5 , voor de in artikel 37, derde lid, van de wet bedoelde voertuigen een kenteken worden opgegeven bevattende: • a. voor wat betreft motorrijtuigen, met uitzondering van bromfietsen, de l... BWBR0006951
Artikel 4. Bijzondere kentekens, Kentekenreglement     Bijzondere kentekens Artikel 4. Bijzondere kentekens • 1. Aan leden van het Koninklijk Huis en aan buitenlandse diplomaten kan een kenteken worden opgegeven, bevattende de lettergroep AA, onderscheidenlijk CD, en aan hen die behoren tot het Internationaal Gerechtshof dan wel tot een door Onze Minister van Buitenlandse Zaken aangewezen internationale organisatie een kenteken, bevattende de lettergroep CDJ. ... BWBR0006951
Artikel 5. Kentekenplaat, Kentekenreglement     Kentekenplaat Artikel 5. Kentekenplaat • 1. Het kenteken wordt aangebracht op een plaat die behoort tot een door de Dienst Wegverkeer goedgekeurde soort. • 2. Het eerste lid geldt niet in bij ministeriële regeling vast te stellen gevallen. • 3. De in het eerste lid bedoelde plaat en de onderdelen daarvan zijn in bij ministeriële regeling vast te stellen gevallen voorzien van bij die r... BWBR0006951
Artikel 6. De inrichting van het kentekenregister, Kentekenreglement     De inrichting van het kentekenregister Artikel 6. De inrichting van het kentekenregister • 1. Het kentekenregister bevat uitsluitend de volgende categorieën gegevens: • a. de naam, de voornaam of voornamen, de adellijke titel of het predicaat, de geboortedatum, de geboorteplaats, het geboorteland, het geslacht en het adres van degene aan wie het kenteken is dan wel was opgegeven; • b. de naam, het adres en het... BWBR0006951
Artikel 7. Authentieke en gevoelige gegevens, Kentekenreglement     Authentieke en gevoelige gegevens Artikel 7. Authentieke en gevoelige gegevens • 1. Als authentieke gegevens of categorieën daarvan als bedoeld in artikel 42a, derde lid, van de wet worden aangewezen gegevens omtrent: • a. inschrijving en tenaamstelling van een voertuig in het kentekenregister bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdelen f en u ; • b. een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie... BWBR0006951
Artikel 8. Mededeling feiten en onjuistheden door overheidsorganen, Kentekenreglement     Mededeling feiten en onjuistheden door overheidsorganen Artikel 8. Mededeling feiten en onjuistheden door overheidsorganen De Dienst Wegverkeer bepaalt de wijze waarop: • a. overheidsorganen als bedoeld in artikel 41a, eerste lid, onderdeel a, van de wet een melding als bedoeld in artikel 43c, eerste lid, van de wet doen; • b. een authentiek gegeven als bedoeld in artikel 41a, eerste lid, onderdeel c, van de wet «in onderz... BWBR0006951
Artikel 8a. Verstrekking van gevoelige gegevens aan autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties, Kentekenreglement     Verstrekking van gevoelige gegevens aan autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties Artikel 8a. Verstrekking van gevoelige gegevens aan autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties • 1. Uit het kentekenregister worden door de Dienst Wegverkeer gevoelige gegevens verstrekt aan: • a. met de registratie van voertuigen belaste autoriteiten buiten Nederland ten behoeve van de registratie van voertuigen aldaar; • b. autoritei... BWBR0006951
  1, 2, 3 ... 74, 75, 76   »