855 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 84, 85, 86   »
Artikel 1, Besluit personenvervoer 2000     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. EER: Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, • b. richtlijn nr. 2004/18/EG: richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken,... BWBR0011982
Artikel 2, Besluit personenvervoer 2000     Artikel 2 De wet en Verordening 1071/2009/EG zijn niet van toepassing op: • a. militair vervoer met vervoermiddelen voorzien van een militair kenteken, op vervoer met door een militaire autoriteit gevorderde vervoermiddelen en op door een militaire autoriteit gevorderd vervoer, • b. vervoer met daarvoor bestemde vervoermiddelen, van ambtenaren van politie die zijn aangesteld... BWBR0011982
Artikel 3, Besluit personenvervoer 2000     Artikel 3 • 1. Onder de kosten van de auto, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de wet , worden verstaan de kosten van afschrijving, verzekering, motorrijtuigenbelasting en brandstof, alsmede onderhouds- en reparatiekosten. • 2. Als bijkomende kosten als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de wet , worden aangemerkt onkostenvergoedingen voor vrijwilligers tot een bij mini... BWBR0011982
Artikel 4, Besluit personenvervoer 2000     Artikel 4 De artikelen 7, eerste lid , 12 , 13 en 14, eerste lid, van de wet en de artikelen 21 tot en met 30 van dit besluit zijn niet van toepassing op besloten busvervoer dat wordt verricht als nevenactiviteit ten behoeve van een hoofdactiviteit die niet bestaat uit het vervoer van personen dan wel dat niet commercieel van aard is, en dat een geringe weerslag heeft op de ve... BWBR0011982
Artikel 4a, Besluit personenvervoer 2000     Artikel 4a Artikel 32, tweede lid, onderdelen i, j en k, van de wet is niet van toepassing op openbaar vervoer anders dan per trein. BWBR0011982
Artikel 5, Besluit personenvervoer 2000     Artikel 5 De artikelen 41 tot en met 43 , 45, eerste lid, onderdeel a , 46 en 50 zijn niet van toepassing op openbaar vervoer per trein. BWBR0011982
Artikel 6, Besluit personenvervoer 2000     Artikel 6 • 1. De artikelen 14 , 70 tot en met 74 , 76 tot en met 79 , 87 , 88, eerste lid , 89 tot en met 93 , 97 tot en met 99 , 101 , 103 , 105 en 106 van de wet en de artikelen 12 tot en met 23 , 26 , 28 tot en met 30 , hoofdstuk 4 met uitzondering van de artikelen 41 , 42 , 43 en 50 , hoofdstuk 6 , met uitzondering van... BWBR0011982
Artikel 7, Besluit personenvervoer 2000     Artikel 7 • 1. De artikelen 12 , 13 , 14 , 70 tot en met 74 , 87 , 88, eerste lid , 89 tot en met 93 , 97 , 98 , 101 , 102 , 105 en 106 van de wet , en de artikelen 10 en 11 , hoofdstuk 4 met uitzondering van de artikelen 41 , 42 , 43 en 50 , van dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing op voor een ieder openstaand p... BWBR0011982
Artikel 7a, Besluit personenvervoer 2000     Artikel 7a • 1. De artikelen 1 , 12 tot en met 14 , 19, eerste en tweede lid , 23, eerste en tweede lid , 25 eerste, tweede en derde lid , 26, eerste lid met uitzondering van de zinsnede «bedoeld in artikel 20, tweede en derde lid» , 27 , 28 tot en met 29a , 31 tot en met 32a , 33 tot en met 37 , 38 met uitzondering van het tweede en derde lid , 39 ... BWBR0011982
Artikel 8, Besluit personenvervoer 2000     Artikel 8 In afwijking van artikel 2, aanhef en onderdeel l , zijn de artikelen 73 , 74 , 87 , 88, eerste lid , 89 tot en met 91 , 93 , 97 , 98 , 105 en 106 van de wet en de artikelen 52 , 53 , van dit besluit van overeenkomstige toepassing op door of vanwege de werkgever verzorgd vervoer van werknemers: • a. naar en van de werkplek, voorafgaand aa... BWBR0011982
  1, 2, 3 ... 84, 85, 86   »