1.112 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 110, 111, 112   »
Artikel 1, Besluit getuigenbescherming     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie; • b. College: het College van procureurs-generaal; • c. hoofdofficier van justitie: de hoofdofficier van justitie die verantwoordelijk is voor het opsporingsonderzoek of de vervolging in het kader waarvan een verzoek tot het treffen van beschermingsmaatregelen is ged... BWBR0019359
Artikel 2, Besluit getuigenbescherming     Artikel 2 • 1. Er is een onderdeel belast met getuigenbescherming bij een landelijke eenheid als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onderdeel b, van de Politiewet 2012 , belast met: • a. het opstellen van dreigingsanalyses; • b. het adviseren van het bevoegde gezag omtrent de bescherming van personen als bedoeld in artikel 3 ; • c. de uitvoering van beschermin... BWBR0019359
Artikel 3, Besluit getuigenbescherming     Artikel 3 Beschermingsmaatregelen kunnen worden getroffen ten aanzien van een getuige als bedoeld in artikel 226a , 226g of 226k van het Wetboek van Strafvordering of van een andere persoon die medewerking heeft verleend aan de met de opsporing en vervolging van strafbare feiten belaste autoriteiten, voor zover daartoe een dringende noodzaak is ontstaan als gevolg van die medewerking... BWBR0019359
Artikel 4, Besluit getuigenbescherming     Artikel 4 • 1. Het College kan het onderdeel getuigenbescherming opdragen ten aanzien van een persoon als bedoeld in artikel 3 een dreigingsanalyse op te stellen en advies uit te brengen omtrent de te treffen beschermingsmaatregelen en de uitvoerbaarheid daarvan. • 2. De opdracht, bedoeld in het eerste lid, geschiedt schriftelijk en kan zonodig mede betrekking hebben op de ec... BWBR0019359
Artikel 5, Besluit getuigenbescherming     Artikel 5 • 1. Indien uit de dreigingsanalyse een dringende noodzaak tot het treffen van beschermingsmaatregelen blijkt en het onderdeel getuigenbescherming over de uitvoerbaarheid van de maatregelen advies heeft uitgebracht, kan het College het onderdeel getuigenbescherming opdragen maatregelen te treffen ter bescherming van de bedreigde persoon. In de bij besluit van Onze Minister aan... BWBR0019359
Artikel 6, Besluit getuigenbescherming     Artikel 6 In afwijking van de artikelen 4 en 5 , kan in spoedeisende gevallen Onze Minister, het College of een lid daarvan het onderdeel getuigenbescherming mondeling opdracht verstrekken tot het treffen van tijdelijke noodmaatregelen. Zo spoedig mogelijk na de mondelinge opdracht wordt deze op schrift gesteld en wordt een opdracht als bedoeld in artikel 4, eerste lid , verstrekt. BWBR0019359
Artikel 7, Besluit getuigenbescherming     Artikel 7 • 1. Indien een opdracht tot het treffen van beschermingsmaatregelen is verstrekt, sluit de officier van justitie met de te beschermen persoon een schriftelijke overeenkomst waarin in ieder geval bepalingen zijn opgenomen omtrent de verplichtingen van de te beschermen persoon en van het onderdeel getuigenbescherming alsmede de gevolgen van niet-nakoming daarvan. • 2. Be... BWBR0019359
Artikel 8, Besluit getuigenbescherming     Artikel 8 • 1. Uiterlijk een maand voordat de geldigheidsduur van de opdracht tot het treffen van beschermingsmaatregelen zal verstrijken rapporteert het onderdeel getuigenbescherming aan het College omtrent de uitvoering van de beschermingsmaatregelen. Van deze rapportage maken een geactualiseerde dreigingsanalyse en een advies omtrent de verlenging, wijziging of beĆ«indiging van de op... BWBR0019359
Artikel 9, Besluit getuigenbescherming     Artikel 9 • 1. Op verzoek van een internationaal gerecht tot bescherming van een getuige kan Onze Minister, na advies van de officier van justitie, het onderdeel getuigenbescherming opdracht geven tot het uitvoeren van beschermingsmaatregelen. • 2. Op verzoek van een bevoegde autoriteit van een vreemde staat kan de officier van justitie het onderdeel getuigenbescherming opdragen ... BWBR0019359
Artikel 10, Besluit getuigenbescherming     Artikel 10 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0019359
  1, 2, 3 ... 110, 111, 112   »