566 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 55, 56, 57   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. ambtenaar: degene die bij het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst is aangesteld; • b. Onze Minister: Onze Minister van Defensie; • c. hoofd defensieonderdeel: • 1°. de secretaris-generaal, voor zover het betreft de Bestuursstaf; • 2°. de... BWBR0018191
Artikel 2. Toepasselijkheid van dit besluit, Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie     Toepasselijkheid van dit besluit Artikel 2. Toepasselijkheid van dit besluit • 1. Dit besluit is niet van toepassing op de ambtenaar: • a. wiens bezoldiging is geregeld bij wet of bij een algemene maatregel van bestuur tot regeling van de bezoldiging van leden van raden, besturen en commissies; • b. die in burgerlijke openbare dienst is aangesteld om als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht werkzaam te... BWBR0018191
Artikel 3. Buitengewone omstandigheden, Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie     Buitengewone omstandigheden Artikel 3. Buitengewone omstandigheden Onze Minister kan in geval van buitengewone omstandigheden, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden , tijdelijk afwijken van hetgeen bij of krachtens dit besluit is bepaald, indien en voor zolang dit met het oog op de goede uitvoering van de operationele taken van de krijgsmacht noodzakelijk wordt geacht. BWBR0018191
Artikel 4. Toekenningsautoriteit, Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie     Toekenningsautoriteit Artikel 4. Toekenningsautoriteit • 1. Tenzij anders bepaald, berust de bevoegdheid tot het toekennen van een aanspraak bij Onze Minister. • 2. Indien de bevoegdheid tot het toekennen van een aanspraak berust bij de commandant, worden aanspraken die de commandant betreffen, toegekend door het hoofd defensieonderdeel. • 3. De bevoegdheid tot het toekennen van aanspraken op g... BWBR0018191
Artikel 5. Beëindiging van aanspraken, Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie     Beëindiging van aanspraken Artikel 5. Beëindiging van aanspraken • 1. De aanspraak op bezoldiging vervalt met ingang van de dag na het ontslag of het overlijden van de ambtenaar. • 2. Een toegekende aanspraak wordt beëindigd, zodra de gronden, waarop deze werd toegekend niet meer aanwezig zijn. BWBR0018191
Artikel 6. Vaststelling en uitbetaling van inkomsten, Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie     Vaststelling en uitbetaling van inkomsten Artikel 6. Vaststelling en uitbetaling van inkomsten • 1. Indien het salaris, een maandelijkse toelage, toeslag of vergoeding dan wel een maandelijks verschuldigd bedrag moet worden berekend over een gedeelte van een kalendermaand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door een maandbedrag te delen door dertig. • 2. Tenzij anders vermeld, worden de inkomsten maandelijks uitbetaald. BWBR0018191
Artikel 7. Berekening pensioengevend inkomen, Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie     Berekening pensioengevend inkomen Artikel 7. Berekening pensioengevend inkomen Voor de berekening van het pensioengevend inkomen worden aanspraken op grond van dit besluit vermenigvuldigd met een factor 1/1,019 met inachtneming van een maximale vermindering van het pensioengevend inkomen van € 65,92 per maand. BWBR0018191
Artikel 8. Salarisschaal, Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie     Salarisschaal Artikel 8. Salarisschaal • 1. Onze Minister bepaalt de salarisschaal die voor de ambtenaar van toepassing is, welke, tenzij zijn wijze van functioneren zich nog daartegen verzet, wordt bepaald met in achtneming van de zwaarte van zijn functie en van bijzondere regelingen als bedoeld in artikel 18 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie . • 2. De zwaarte van de functie ... BWBR0018191
Artikel 9. Functiewaardering, Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie     Functiewaardering Artikel 9. Functiewaardering • 1. Het hoofd defensieonderdeel stelt de ambtenaar in kennis van de voorgenomen functiewaardering als bedoeld in artikel 8, tweede lid . De ambtenaar die bedenkingen heeft tegen de functiewaardering kan die bedenkingen aan het hoofd defensieonderdeel kenbaar maken. Na een heroverweging stelt het hoofd defensieonderdeel de functiewaardering al dan niet ge... BWBR0018191
Artikel 10. Salarisnummer bij aanstelling, Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie     Salarisnummer bij aanstelling Artikel 10. Salarisnummer bij aanstelling • 1. De commandant kent de in artikel 8 bedoelde ambtenaar bij aanstelling het salaris toe, dat: • a. wanneer hij 22 jaar of ouder is, in de voor hem van toepassing zijnde salarisschaal is vermeld achter het salarisnummer 0; • b. wanneer hij jonger dan 22 jaar is, in de voor hem van toepassing zijnde salarisschaal is vermeld ac... BWBR0018191
  1, 2, 3 ... 55, 56, 57   »