2.384 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 237, 238, 239   »
Artikel I. Wijziging Inrichtingsbesluit WVO , Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)     Wijziging Inrichtingsbesluit WVO Artikel I. Wijziging Inrichtingsbesluit WVO [Wijzigt het Inrichtingsbesluit WVO.] BWBR0021061
Artikel II. Wijziging Eindexamenbesluit VO , Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)     Wijziging Eindexamenbesluit VO Artikel II. Wijziging Eindexamenbesluit VO [Wijzigt het Eindexamenbesluit VO.] BWBR0021061
Artikel III. Wijziging Staatsexamenbesluit VO , Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)     Wijziging Staatsexamenbesluit VO Artikel III. Wijziging Staatsexamenbesluit VO [Wijzigt het Staatsexamenbesluit VO.] BWBR0021061
Artikel IV. Intrekking Besluit van 15 november 1997, Stb. 588 , Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)     Intrekking Besluit van 15 november 1997, Stb. 588 Artikel IV. Intrekking Besluit van 15 november 1997, Stb. 588 Het Besluit van 15 november 1997, houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en enkele andere besluiten in verband met invoering van profielen in het voortgezet onderwijs (Stb. 588) wordt ingetrokken. BWBR0021061
Artikel V. Overgangsbepalingen, Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)     Overgangsbepalingen Artikel V. Overgangsbepalingen • 1. In het schooljaar 2008–2009 wordt voor de laatste maal gelegenheid gegeven tot het afleggen van het eindexamen h.a.v.o. volgens de op 31 juli 2007 geldende bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs vastgestelde voorschriften, voor de leerlingen die voor 1 augustus 2007 zijn toegelaten tot het vierde leerjaar. • 2. In het sch... BWBR0021061
Artikel VI. Inwerkingtreding, Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)     Inwerkingtreding Artikel VI. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0021061
Artikel 1. Begripsbepalingen, Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: • a. wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ; • b. instellingsbestuur: het instellingsbestuur van een universiteit als bedoeld in artikel 1.8 van de wet ; • c. opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de wet ; • d. Informatie Beheer Groep: de Informatie ... BWBR0010415
Artikel 2. Besluitvorming bèta-opleidingen met een studielast van 210 studiepunten, Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Besluitvorming bèta-opleidingen met een studielast van 210 studiepunten Artikel 2. Besluitvorming bèta-opleidingen met een studielast van 210 studiepunten • 1. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kan op aanvraag van het instellingsbestuur in de jaren 1999, 2000 en 2001 toestaan dat een opleiding op het gebied van de natuur met een studielast van 210 studiepunten wordt ingesteld. Onze Minister van Economische Zaken kan op aanvraag van het ... BWBR0010415
Artikel 3. Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Artikel 3. Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Indien de uitspraak op een beroep tegen een besluit van Onze Minister als bedoeld in artikel 2, eerste lid , strekt tot toestemming als bedoeld in dat lid, treden de gevolgen daarvan in met ingang van het studiejaar dat aanvangt na het studiejaar waarin de uitspraak is gedaan. BWBR0010415
Artikel 4. Registratie nieuwe bèta-opleidingen in het CROHO, Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen     Registratie nieuwe bèta-opleidingen in het CROHO Artikel 4. Registratie nieuwe bèta-opleidingen in het CROHO • 1. In afwijking van artikel 6.14, eerste lid, van de wet en in afwijking van de termijnbepalingen, bedoeld in de artikelen 6.13, tweede lid, derde volzin , en 6.14, tweede lid, eerste volzin, van de wet registreert de Informatie Beheer Groep de in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 7.4, negende lid, ... BWBR0010415
  1, 2, 3 ... 237, 238, 239   »