3.727 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 371, 372, 373   »
Artikel 1. Algemeen, Inkomensbesluit Wet WIA     Algemeen Artikel 1. Algemeen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Wet WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ; • b. loondervingsuitkeringen: • 1°. uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet ; • 2°. uitkeringen op grond van de Ziektewet ; • 3°. hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of ... BWBR0019165
Artikel 2. Hoofdregel inkomen uit arbeid, Inkomensbesluit Wet WIA     Hoofdregel inkomen uit arbeid Artikel 2. Hoofdregel inkomen uit arbeid • 1. Voor de toepassing van de artikelen 52, vierde lid , 60, eerste lid, aanhef en onderdeel a , en 61, achtste lid, van de Wet WIA wordt onder inkomen uit arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven verstaan: • a. het loon in de zin van artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen voor de werknemer in de zin van die... BWBR0019165
Artikel 3. Algemene beperking inkomen uit arbeid, Inkomensbesluit Wet WIA     Algemene beperking inkomen uit arbeid Artikel 3. Algemene beperking inkomen uit arbeid • 1. In afwijking van artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b , wordt niet als inkomen uit arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven beschouwd: • a. het loon uit vroegere dienstbetrekking in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 ; • b. loondervingsuitkeringen en uitkeringen op grond van de Wet WIA , alsmede ... BWBR0019165
Artikel 4. Inkomen uit arbeid voor de toepassing van de artikelen 52, vierde lid, en 61, achtste lid, van de Wet WIA, Inkomensbesluit Wet WIA     Inkomen uit arbeid voor de toepassing van de artikelen 52, vierde lid, en 61, achtste lid, van de Wet WIA Artikel 4. Inkomen uit arbeid voor de toepassing van de artikelen 52, vierde lid , en 61, achtste lid, van de Wet WIA • 1. Voor de toepassing van de artikelen 52, vierde lid , en 61, achtste lid, van de Wet WIA wordt in aanvulling op of in afwijking van artikel 2, eerste lid : • a. als inkomen uit arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven wordt beschouwd het loon o... BWBR0019165
Artikel 5. Inkomen uit arbeid voor de toepassing van artikel 60, eerste lid, van de Wet WIA, Inkomensbesluit Wet WIA     Inkomen uit arbeid voor de toepassing van artikel 60, eerste lid, van de Wet WIA Artikel 5. Inkomen uit arbeid voor de toepassing van artikel 60, eerste lid, van de Wet WIA Voor de toepassing van artikel 60, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet WIA wordt in aanvulling op of in afwijking van artikel 2, eerste lid : • a. als inkomen uit arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven beschouwd: • 1°. het loon of de inkomsten die werden genoten in de... BWBR0019165
Artikel 6. Bepaling inkomen uit arbeid, Inkomensbesluit Wet WIA     Bepaling inkomen uit arbeid Artikel 6. Bepaling inkomen uit arbeid • 1. Het inkomen uit arbeid uit het bedrijfs- en beroepsleven is het tot een bedrag per kalendermaand herleide inkomen. • 2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt voorzover sprake is van loon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b , het loon door de werknemer geacht te zijn genoten in het aangiftetijdvak waarover de ... BWBR0019165
Artikel 7. Omrekening, Inkomensbesluit Wet WIA     Omrekening Artikel 7. Omrekening • 1. De bij de toepassing van artikel 6 noodzakelijke omrekening in euro’s van een niet in euro’s uitgedrukt inkomen uit arbeid geschiedt met behulp van de door de Europese Centrale Bank geadviseerde wisselkoersen. • 2. Een wijziging van een koers als bedoeld in het eerste lid beïnvloedt het op grond van artikel 6 vastgestelde inkomen niet, met ... BWBR0019165
Artikel 8. Inwerkingtreding, Inkomensbesluit Wet WIA     Inwerkingtreding Artikel 8. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 december 2005. BWBR0019165
Artikel 9. Citeertitel, Inkomensbesluit Wet WIA     Citeertitel Artikel 9. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Inkomensbesluit Wet WIA. BWBR0019165
Artikel 1, Wet inburgering     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; • b. inburgeringsplichtige: de persoon die op grond van de artikelen 3 , 5 en 6 inburgeringsplichtig is; • c. leerplichtige leeftijd: de leeftijd waarop bij verblijf in Nederland sprake is van een verp... BWBR0020611
  1, 2, 3 ... 371, 372, 373   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd