1.487 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 147, 148, 149   »
Artikel 1. Begripsomschrijvingen, Regeling overlegprocedure bij reorganisaties     Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Deze regeling verstaat onder: • a. reorganisatie: een wijziging in de structuur en/of omvang van de vredesorganisatie of een deel daarvan, die betrekking heeft op ten minste vijf functies; • b. medezeggenschapscommissie: een medezeggenschapscommissie als bedoeld in de artikelen 3 , 4 , 5 , 6 of 7 van het Besluit medezeggenschap Defe... BWBR0011097
Artikel 2. Voornemens of studies tot reorganisatie, Regeling overlegprocedure bij reorganisaties     Voornemens of studies tot reorganisatie Artikel 2. Voornemens of studies tot reorganisatie • 1. Als voornemens of studies met betrekking tot reorganisatie bestaan, wordt de medezeggenschapscommissie van de diensteenheid of diensteenheden waarop de reorganisatie betrekking zal hebben, vertrouwelijk op de hoogte gesteld. • 2. Het eerste lid geldt ook ten aanzien van de sectorcommissie Defensie als aan de reorganisatie al... BWBR0011097
Artikel 3. Voorlopig reorganisatieplan, Regeling overlegprocedure bij reorganisaties     Voorlopig reorganisatieplan Artikel 3. Voorlopig reorganisatieplan • 1. Een voorlopig reorganisatieplan waarin voornemens of studies tot een reorganisatie zijn uitgewerkt en vastgesteld wordt aangeboden aan de medezeggenschapscommissie van de diensteenheid of diensteenheden waarop de reorganisatie betrekking zal hebben en aan de sectorcommissie Defensie, genoemd in artikel 2, tweede lid . • 2. Het voorlo... BWBR0011097
Artikel 4. Het overleg, Regeling overlegprocedure bij reorganisaties     Het overleg Artikel 4. Het overleg Over het voorlopig reorganisatieplan wordt op de volgende wijze overleg gevoerd: • a. Het overleg met de sectorcommissie Defensie richt zich op het bij de reorganisatie gehanteerde bijzondere arbeidsvoorwaardelijke instrumentarium en op de personele effecten van de reorganisatie voor zover deze raken aan het algemene personeelsbeleid voor de militaire ambtenaren en... BWBR0011097
Artikel 5. Motieven, Regeling overlegprocedure bij reorganisaties     Motieven Artikel 5. Motieven • 1. Zo mogelijk worden de motieven die aan een reorganisatievoorstel ten grondslag liggen, als deze zijn bepaald door overwegingen van algemeen politieke aard of van specifiek militair-operationele aard, ter kennis gebracht van de betrokken medezeggenschapscommissie en de betrokken commissie van georganiseerd overleg. • 2. De in het eerste lid genoemde motiev... BWBR0011097
Artikel 6. Toelichting door materiedeskundigen, Regeling overlegprocedure bij reorganisaties     Toelichting door materiedeskundigen Artikel 6. Toelichting door materiedeskundigen Zo nodig zal ten behoeve van het in artikel 4 bedoelde overleg door betrokken materie-deskundigen nadere mondelinge toelichting worden gegeven op reeds verstrekte informatie. BWBR0011097
Artikel 7. Project of werkgroepen, Regeling overlegprocedure bij reorganisaties     Project of werkgroepen Artikel 7. Project of werkgroepen • 1. Als project- of werkgroepen worden ingesteld bij de voorbereiding of uitvoering van reorganisatievoorstellen of -plannen, moet worden overwogen of daarin ? aanstonds ? vertegenwoordigers van de betrokken medezeggenschapscommissie, worden opgenomen. • 2. De overwegingen worden ter kennis gebracht aan de betrokken medezeggenschapscommissie. &... BWBR0011097
Artikel 8. Evaluatie, Regeling overlegprocedure bij reorganisaties     Evaluatie Artikel 8. Evaluatie Bij de afsluiting van de reorganisatie worden met de betrokken medezeggenschapscommissie en de betrokken commissie van georganiseerd overleg afspraken gemaakt over de participatie van deze commissies in het kader van de uitvoering van een besluit tot evaluatie van de reorganisatie. BWBR0011097
Artikel 9, Regeling overlegprocedure bij reorganisaties     Artikel 9 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0011097
Artikel 10. Citeertitel, Regeling overlegprocedure bij reorganisaties     Citeertitel Artikel 10. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overlegprocedure bij reorganisaties. BWBR0011097
  1, 2, 3 ... 147, 148, 149   »