550 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 53, 54, 55   »
Artikel 1, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten     Artikel 1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. uitzettingen: alle uitgezette middelen; • b. verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft; • c. financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verh... BWBR0014606
Artikel 2, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten     Artikel 2 • 1. Voor de begroting, de meerjarenraming, de jaarstukken, de productenraming en de productenrealisatie wordt een stelsel van baten en lasten gehanteerd. • 2. De baten en de lasten van het begrotingsjaar worden in de begroting, de jaarstukken, de productenraming en de productenrealisatie opgenomen, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar leiden, onde... BWBR0014606
Artikel 3, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten     Artikel 3 • 1. De begroting, de meerjarenraming, de jaarstukken en de productenraming en de productenrealisatie geven volgens normen die voor gemeenten en provincies als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie en over de baten en de lasten. In het bijzonder provinciale staten en de raad moeten in staat ... BWBR0014606
Artikel 4, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten     Artikel 4 • 1. De indeling van de begroting en de jaarstukken is identiek. • 2. Indien de indeling van de begroting, de meerjarenraming, de jaarstukken, de productenraming en de productenrealisatie afwijkt van die van het voorafgaande begrotingsjaar worden in de toelichting de verschillen aangegeven en worden de redenen die tot de afwijking hebben geleid uiteengezet. BWBR0014606
Artikel 5, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten     Artikel 5 Verbonden partijen worden niet geconsolideerd in de begroting en jaarstukken. BWBR0014606
Artikel 7, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten     Artikel 7 • 1. De begroting bestaat ten minste uit: • a. de beleidsbegroting; • b. de financiële begroting. • 2. De beleidsbegroting bestaat ten minste uit: • a. het programmaplan; • b. de paragrafen. • 3. De financiële begroting bestaat ten minste uit: • a. het overzicht van baten en lasten en de toelichting; • b. de uiteenzetti... BWBR0014606
Artikel 8, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten     Artikel 8 • 1. Het programmaplan bevat de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien. • 2. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. • 3. Het programmaplan bevat per programma: • a. de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten; • b. de wijze waarop ernaar gest... BWBR0014606
Artikel 9, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten     Artikel 9 • 1. In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. • 2. De begroting bevat ten minste de volgende paragrafen, tenzij het desbetreffende aspect bij de provincie onderscheidenlijk gemeente niet aan de orde is: • a. lokale heffingen; • b. wee... BWBR0014606
Artikel 10, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten     Artikel 10 De paragraaf betreffende de lokale heffingen bevat ten minste: • a. de geraamde inkomsten; • b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; • c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; • d. een aanduiding van de lokale lastendruk; • e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. BWBR0014606
Artikel 11, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten     Artikel 11 • 1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: • a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; • b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financi... BWBR0014606
  1, 2, 3 ... 53, 54, 55   »