9 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Heffingsverordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2009     Artikel 1 Deze verordening verstaat onder: • a. productschap: Productschap Akkerbouw; • b. secretaris: secretaris van het productschap; • c. ondernemer: natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld; • d. granen: de gewassen wintertarwe, zomertarwe, winterrogge, zomerrogge, wintergerst, zomergerst, haver, triticale, k... BWBR0025417
Artikel 2, Heffingsverordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2009     Artikel 2 • 1. De ondernemer, die in een jaar werkzaamheden verricht in het kweekbedrijf voor zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen en/of met betrekking tot de been verwerking en/of met betrekking tot het in de handel brengen van zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen, is verplicht aan het productschap te betalen: • a. een basisheffing volgens onderst... BWBR0025417
Artikel 3, Heffingsverordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2009     Artikel 3 De in artikel 2 bedoelde heffing is bestemd voor het Fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen. BWBR0025417
Artikel 4, Heffingsverordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2009     Artikel 4 • 1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2 niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor het betreffende jaar ambtshalve bij aanslag vast te stellen. • 2. Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag b... BWBR0025417
Artikel 5, Heffingsverordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2009     Artikel 5 • 1. De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris van het productschap zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum. • 2. Het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt gemachtigd de verschul... BWBR0025417
Artikel 6, Heffingsverordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2009     Artikel 6 Het productschap kan besluiten nota's van minder dan € 50,- samen te voegen tot verzamelnota's welke betrekking hebben op meerdere perioden. BWBR0025417
Artikel 7, Heffingsverordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2009     Artikel 7 Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie . BWBR0025417
Artikel 8, Heffingsverordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2009     Artikel 8 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2009, met uitzondering van de toepassing van... BWBR0025417
Artikel 9, Heffingsverordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2009     Artikel 9 Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2009. BWBR0025417