2.372 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 236, 237, 238   »
Artikel 1, Regeling gehandicaptenparkeerkaart     Artikel 1 • 1. Voor een gehandicaptenparkeerkaart kunnen in aanmerking komen: • a. bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van langdurige aard, waardoor zij - met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van m... BWBR0012625
Artikel 2, Regeling gehandicaptenparkeerkaart     Artikel 2 • 1. Een gehandicaptenparkeerkaart wordt niet afgegeven alvorens een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgehad met betrekking tot de handicap van de aanvrager. • 2. Een geneeskundig onderzoek kan achterwege worden gelaten, indien: • a. aan de aanvrager eerder een gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt en aan de verstrekkende instantie bekend is dat de aanvrager no... BWBR0012625
Artikel 3, Regeling gehandicaptenparkeerkaart     Artikel 3 • 1. Ingeval de gehandicaptenparkeerkaart wordt afgegeven door het gemeentelijk gezag, bedoeld in artikel 49 van het BABW , wordt het geneeskundig onderzoek verricht door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst dan wel - bij externe advisering - door een vanwege het gemeentelijk gezag aangewezen deskundige. • 2. Ingeval de gehandicaptenparkeerkaart wordt afgegeven door de... BWBR0012625
Artikel 4, Regeling gehandicaptenparkeerkaart     Artikel 4 • 1. De gehandicaptenparkeerkaart moet op zodanige wijze bij de voorruit worden aangebracht, dat de voorzijde ervan buiten het voertuig behoorlijk leesbaar is. • 2. Als voorzijde geldt de zijde waarop de vervaldatum van de gehandicaptenparkeerkaart vermeld staat. BWBR0012625
Artikel 5, Regeling gehandicaptenparkeerkaart     Artikel 5 • 1. Als model van de gehandicaptenparkeerkaart wordt vastgesteld het in de bijlage bij deze regeling opgenomen model. • 2. Blanco gehandicaptenparkeerkaarten worden door de met de afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten belaste autoriteiten rechtstreeks besteld bij CIB verkoop en advies BV, onderdeel van VNG Diensten BV. BWBR0012625
Artikel 6, Regeling gehandicaptenparkeerkaart     Artikel 6 Met een ingevolge artikel 49 BABW afgegeven gehandicaptenparkeerkaart wordt gelijkgesteld: • a. een gehandicaptenparkeerkaart overeenkomstig het communautair model, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; • b. ee... BWBR0012625
Artikel 7, Regeling gehandicaptenparkeerkaart     Artikel 7 De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 1991, nr. RVR 103389, houdende vaststelling van regels betreffende de invalidenparkeerkaart (Stcrt. 202), wordt ingetrokken. BWBR0012625
Artikel 8, Regeling gehandicaptenparkeerkaart     Artikel 8 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2001. BWBR0012625
Artikel 9, Regeling gehandicaptenparkeerkaart     Artikel 9 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gehandicaptenparkeerkaart. BWBR0012625
Artikel 1, Besluit wegslepen van voertuigen     Artikel 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: de Wegenverkeerswet 1994 ; • b. bewaringsregister: het register, bedoeld in artikel 170, vierde lid, van de wet . BWBR0012649
  1, 2, 3 ... 236, 237, 238   »