2.198 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 218, 219, 220   »
Artikel 1, Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998     Artikel 1 • 1. Op deze regeling zijn de begripsbepalingen van artikel 1 van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998 van toepassing. • 2. In deze regeling wordt verstaan onder reinigingswater: uitsluitend voor het reinigen van stallen gebruikt water dat dierlijke meststoffen bevat en waarvan het ammoniakgehalte niet groter is dan 500 milligram NH3 per liter. BWBR0009351
Artikel 2, Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998     Artikel 2 Van het verbod, gesteld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998, wordt vrijstelling verleend voor het gebruik van waterige fracties waarvan het stikstofgehalte niet groter is dan 200 milligram N-kjeldal per liter. BWBR0009351
Artikel 3, Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998     Artikel 3 Van het verbod, gesteld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998, wordt vrijstelling verleend voor het gebruik van reinigingswater. BWBR0009351
Artikel 4, Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998     Artikel 4 Aan de in artikel 2 bedoelde vrijstelling zijn de volgende voorschriften verbonden: • a. Door de producent van de waterige fracties is aan het Bureau Heffingen te Assen een schriftelijke verklaring overgelegd dat door hem waterige fracties worden geproduceerd waarvan het stikstofgehalte niet groter is dan 200 milligram N-kjeldal per liter. Deze verklaring wordt overgelegd v... BWBR0009351
Artikel 5, Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998     Artikel 5 Aan de in artikel 3 bedoelde vrijstelling zijn de volgende voorschriften verbonden: • a. Door de producent van het reinigingswater wordt aan het Bureau Heffingen te Assen een schriftelijke verklaring overgelegd dat door hem reinigingswater wordt geproduceerd. De verklaring wordt overgelegd voorafgaand aan de eerste keer dat na het tijdstip van inwerkingtreding van deze rege... BWBR0009351
Artikel 6, Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998     Artikel 6 Aan de in de artikelen 2 en 3 bedoelde vrijstellingen zijn voorts, voor zover van toepassing, de voorschriften verbonden die zijn opgenomen in de artikelen 7 tot en met 12 . BWBR0009351
Artikel 7, Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998     Artikel 7 • 1. Waterige fracties worden op het bedrijf waarop zij zijn geproduceerd vanuit het mestscheidingssysteem apart opgevangen. • 2. Waterige fracties worden op het in het eerste lid bedoelde bedrijf opgeslagen, zonder toevoeging van andere stoffen, in een opslag die uitsluitend voor waterige fracties wordt gebruikt. • 3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepas... BWBR0009351
Artikel 8, Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998     Artikel 8 • 1. De producent van waterigefracties laat uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het gebruik van de waterigefracties uit de in artikel 7, tweede lid , bedoelde opslag een representatief monster nemen en analyseren door een onderzoekslaboratorium dat blijkens accreditatie aantoonbaar voldoet aan NEN-EN-ISO/IEC 17025. • 2. De producent van reinigingswater laat uiterli... BWBR0009351
Artikel 9, Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998     Artikel 9 • 1. Van de in artikel 8, eerste of tweede lid , bedoelde analyse wordt door het onderzoekslaboratorium een analyserapport opgemaakt, waarin ten minste is opgenomen: - het mestnummer van het betreffende bedrijf, tezamen met het adres van het bedrijf;- de datum van monsterneming;- een vermelding of sprake is van waterige fracties dan wel van reinigingswater. • 2. Indi... BWBR0009351
Artikel 10, Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998     Artikel 10 • 1. De producent en de gebruiker van waterige fracties of reinigingswater tonen op het eerste verzoek van de opsporingsambtenaar een exemplaar van het analyserapport bedoeld in artikel 9 . • 2. Het in het eerste lid bedoelde rapport wordt door de producent en de gebruiker gedurende vijf jaren bewaard. BWBR0009351
  1, 2, 3 ... 218, 219, 220   »