1.389 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 137, 138, 139   »
Artikel 1, Besluit definitiebepalingen Wft     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: Wet op het financieel toezicht ; • b. afgeleide instrumenten voor de overdracht van kredietrisico: financiële instrumenten als bedoeld in Bijlage I, Deel C, onderdeel 8 van richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële inst... BWBR0020412
Artikel 2, Besluit definitiebepalingen Wft     Artikel 2 Als beleggingsobject in de zin van onderdeel b van de definitie van beleggingsobject in artikel 1:1 van de wet wordt aangewezen een deelneming in een personenvennootschap door middel waarvan wordt geïnvesteerd in een speelfilm, niet zijnde een financieel product als bedoeld in de onderdelen b tot en met h van de definitie van financieel product in artikel 1:1 van de wet , bij ... BWBR0020412
Artikel 3, Besluit definitiebepalingen Wft     Artikel 3 • 1. Als professionele marktpartij in de zin van onderdeel c van de definitie van professionele marktpartij in artikel 1:1 van de wet worden aangewezen: • a. rechtspersonen of vennootschappen waarvan het balanstotaal voorafgaand aan het ter beschikking stellen van de opvorderbare gelden € 500.000.000 of meer bedraagt; • b. personen of vennootschappen met e... BWBR0020412
Artikel 5, Besluit definitiebepalingen Wft     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. BWBR0020412
Artikel 6, Besluit definitiebepalingen Wft     Artikel 6 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit definitiebepalingen Wft. BWBR0020412
Artikel 1, Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht . BWBR0024950
Artikel 1a, Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft     Artikel 1a Dit besluit berust mede op de artikelen 5:19a en 5:25c van de wet . BWBR0024950
Artikel 2, Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft     Artikel 2 • 1. De halfjaarrekening van een uitgevende instelling die niet verplicht is een geconsolideerde jaarrekening op te maken, bevat in de verkorte balans en de verkorte winst- en verliesrekening dezelfde posten, opschriften en subtotalen als die in de laatste algemeen verkrijgbaar gestelde jaarrekening zijn opgenomen. • 2. Aan de halfjaarrekening, bedoeld in het eerste lid... BWBR0024950
Artikel 3, Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft     Artikel 3 • 1. Het halfjaarlijks bestuursverslag van een uitgevende instelling, bedoeld in artikel 5:25d, negende lid, van de wet , die verplicht is een geconsolideerde jaarrekening op te maken, bevat: • a. de transacties met verbonden partijen die in de eerste zes maanden van het lopende boekjaar hebben plaatsgevonden en die materiële gevolgen hebben gehad voor de financiël... BWBR0024950
Artikel 4, Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft     Artikel 4 • 1. Onder een rechtmatig belang als bedoeld in artikel 5:25i, derde lid, onderdeel a, van de wet wordt in elk geval verstaan het voorkomen dat de algemeenverkrijgbaarstelling van: • a. informatie als bedoeld in artikel 5:25i, tweede lid, van de wet , de uitkomst of het normale verloop van onderhandelingen waarbij de uitgevende instelling partij is, kan beïnvloe... BWBR0024950
  1, 2, 3 ... 137, 138, 139   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie