1.423 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 141, 142, 143   »
Artikel 1, Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. EDC: 1,2-dichloorethaan; • b. verwerken van EDC: elk industrieel proces waarbij EDC of EDC bevattende stoffen worden geproduceerd, omgezet of gebruikt, of waarbij EDC of EDC bevattende stoffen vrijkomen; • c. bestaand bedrijf: bedrijf dat EDC verwerkt, dat op 31 juli 1991 in werking is en waarvan de capaciteit voor het v... BWBR0005376
Artikel 1a, Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater     Artikel 1a Deze regeling berust op artikel 6.3 van het Waterbesluit en artikel 8.40, eerste lid , in samenhang met artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer . BWBR0005376
Artikel 2, Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater     Artikel 2 • 1. Voor een nieuw bedrijf gelden, als de hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheid en concentratie EDC voorkomend in afvalwater dat wordt geloosd, de grenswaarden die overeenkomen met de waarden die het resultaat zijn van toepassing van de beste bestaande technieken, met dien verstande dat voor een nieuw bedrijf behorende tot een van de in bijlage I genoemde bedrijfstakke... BWBR0005376
Artikel 3, Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater     Artikel 3 Voor een bestaand bedrijf gelden als de hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheid en concentratie EDC voorkomend in afvalwater dat wordt geloosd: • a. indien dat bedrijf behoort tot een van de in bijlage I genoemde bedrijfstakken: de in die bijlage voor die bedrijfstak opgenomen grenswaarde, met ingang van de in die bijlage opgenomen datum die daarop van toepassing is; &bul... BWBR0005376
Artikel 4, Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater     Artikel 4 De wijze van meting van de gewichtshoeveelheid en concentratie EDC, bedoeld in de artikelen 2 en 3, dient ten minste te voldoen aan de in bijlage II daaraan gestelde eisen. BWBR0005376
Artikel 5, Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater     Artikel 5 Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 januari 1992. BWBR0005376
Artikel 6, Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater     Artikel 6 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater. BWBR0005376
Artikel 1, Besluit lozing afvalwater huishoudens     Artikel 1 • 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. bevoegd gezag: burgemeester en wethouders van de gemeente waar het lozen plaatsvindt of de beheerder indien het lozen betreft als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet ; • b. gebouw: een bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet , waaronder mede wordt ve... BWBR0022910
Artikel 1a, Besluit lozing afvalwater huishoudens     Artikel 1a Dit besluit berust mede op de artikelen 6.2, eerst lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdeel b , 6.6 en 6.7 van de Waterwet . BWBR0022910
Artikel 2, Besluit lozing afvalwater huishoudens     Artikel 2 • 1. Vrijstelling van het verbod, bedoeld in artikel 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer , wordt verleend voor het lozen vanuit een particulier huishouden op of in de bodem. • 2. De verboden, bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet , gelden niet voor het lozen vanuit een particulier huishouden in een oppervlaktewaterlichaam. • 3. Degene die loost vanui... BWBR0022910
  1, 2, 3 ... 141, 142, 143   »