412 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 40, 41, 42   »
Artikel 1. (Begrippen), Besluit accountantscontrole decentrale overheden     (Begrippen) Artikel 1. (Begrippen) Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: • a. deelverantwoording: een in opdracht van provinciale staten, de raad onderscheidenlijk de eilandsraad opgestelde afzonderlijke verantwoording van een deel van de provinciale, gemeentelijke onderscheidenlijk eilandelijke organisatie; • b. openbaar lichaam: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of... BWBR0015524
Artikel 1a. (Reikwijdte), Besluit accountantscontrole decentrale overheden     (Reikwijdte) Artikel 1a. (Reikwijdte) De artikelen 3a en 5, vierde lid , van dit besluit zijn niet van toepassing op de openbare lichamen. BWBR0015524
Artikel 2. (Goedkeuringstoleranties), Besluit accountantscontrole decentrale overheden     (Goedkeuringstoleranties) Artikel 2. (Goedkeuringstoleranties) • 1. De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de jaarrekening van de provincie, bedoeld in artikel 217, derde lid, van de Provinciewet , de jaarrekening van de gemeente, bedoeld in artikel 213, derde lid, van de Gemeentewet , onderscheidenlijk artikel 38, vierde lid, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint... BWBR0015524
Artikel 3. (Kwalitatieve aspecten), Besluit accountantscontrole decentrale overheden     (Kwalitatieve aspecten) Artikel 3. (Kwalitatieve aspecten) Naast de kwantitatieve fouten en onzekerheden in de controle houdt de accountant bij de controle en de oordeelsvorming rekening met kwalitatieve aspecten. Indien kwalitatieve aspecten daartoe aanleiding geven kan de accountant een goedkeurende accountantsverklaring onthouden. BWBR0015524
Artikel 3a. (Controle specifieke uitkeringen), Besluit accountantscontrole decentrale overheden     (Controle specifieke uitkeringen) Artikel 3a. (Controle specifieke uitkeringen) De accountant beoordeelt voor elke specifieke uitkering of er sprake is van risico’s die richtinggevend zijn voor de inrichting van de accountantscontrole. Indien de provincie of gemeente een of meer specifieke uitkeringen ontvangt met een omvang van tenminste € 125.000 in het verantwoordingsjaar voert de accountant in ieder geval voor elk van ... BWBR0015524
Artikel 4. (Accountantsverklaring), Besluit accountantscontrole decentrale overheden     (Accountantsverklaring) Artikel 4. (Accountantsverklaring) • 1. Voor de formulering van de goedkeurende accountantsverklaring hanteert de accountant het model van bijlage 1a voor de provincie,  bijlage 1b voor de gemeente onderscheidenlijk 1c voor het openbaar lichaam. • 2. Voor de strekking van de accountantsverklaring hanteert de accountant de uitgangspunten en de tabel, zoals opgeno... BWBR0015524
Artikel 5. (Verslag van bevindingen), Besluit accountantscontrole decentrale overheden     (Verslag van bevindingen) Artikel 5. (Verslag van bevindingen) • 1. De bedragen voor de rapporteringstoleranties die de accountant hanteert ten behoeve van de rapportering in het verslag van bevindingen zijn de bedragen die voortvloeien uit de goedkeuringstoleranties. • 2. Provinciale staten, de raad onderscheidenlijk de eilandsraad kunnen de accountant bedragen voor de rapporteringstoleranties voorschri... BWBR0015524
Artikel 6. (Uitbreiding grondslag), Besluit accountantscontrole decentrale overheden     (Uitbreiding grondslag) Artikel 6. (Uitbreiding grondslag) Dit besluit berust mede op artikel 38, zevende lid, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba . BWBR0015524
Artikel 7. (Inwerkingtreding), Besluit accountantscontrole decentrale overheden     (Inwerkingtreding) Artikel 7. (Inwerkingtreding) Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0015524
Artikel 8. (Citeertitel), Besluit accountantscontrole decentrale overheden     (Citeertitel) Artikel 8. (Citeertitel) Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit accountantscontrole decentrale overheden. BWBR0015524
  1, 2, 3 ... 40, 41, 42   »