120 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »
Artikel 1, Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: BWBR0027929
Artikel 2, Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet     Artikel 2 • 1. Als ontwikkelingsgebied als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de wet worden voor de duur van tien jaar aangewezen: • a. Stadshavens Rotterdam, omvattende het Waal-Eemhavengebied, de Rijn- en Maashaven, het Merwehaven-Vierhavensgebied en het RDM-terrein (Heijplaat) zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 ; • b. Spoorzone Deventer zoals aangeg... BWBR0027929
Artikel 2a, Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet     Artikel 2a De bepalingen, bedoeld in artikel 2.3, zevende lid, van de wet , zijn: • a. artikel 16 van de Natuurbeschermingwet 1998 ; • b. artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder c, onder 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht , voor zover het de geldende grenswaarden betreft die voortvloeien uit de in dat onderdeel genoemde artikelen van de Wet geluidhinder ... BWBR0027929
Artikel 3, Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet     Artikel 3 • 1. Dit artikel is van toepassing op door burgemeester en wethouders aangewezen bedrijventerreinen binnen het grondgebied van de gemeenten: • a. Amersfoort; • b. Houten; • c. Leusden; • d. Nieuwegein; • e. Nijmegen; • f. Utrecht, en • g. Woerden. • 2. De aanwijzing vindt plaats uiterlijk drie maanden na het tijdstip van ... BWBR0027929
Artikel 4, Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet     Artikel 4 Ten behoeve van het bouwen van een eco iglo in de gemeente Leeuwarden kan voor de duur van tien jaar worden afgeweken van de artikelen 2.129 , 2.130 , 3.22 , 3.23 , 3.41, eerste lid , 6.11, eerste lid , 6.13 , 6.14 en 5.2, eerste en tweede lid, van het Bouwbesluit 2012 . BWBR0027929
Artikel 4a, Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet     Artikel 4a • 1. Ten behoeve van het bouwen van woningen in het Ecodorp in de gemeente Boekel, zoals aangegeven op de kaart in bijlage no. 50 , kan voor de duur van tien jaar worden afgeweken van de artikelen 2.33, eerste lid , 3.74 , 3.75, eerste, tweede en derde lid , 4.3 , en 4.22, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 . • 2. Het verbod, gesteld in artike... BWBR0027929
Artikel 5, Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet     Artikel 5 • 1. Dit artikel is van toepassing binnen het grondgebied van de gemeente Leeuwarden. • 2. Het verbod, gesteld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geldt voor de duur van tien jaar niet voor het bouwen van een zuigercompressor-windturbinecombinatie met ten hoogste 400 kg ammoniak als koudemiddel: • a. op of in directe nabi... BWBR0027929
Artikel 6, Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet     Artikel 6 In het plangebied Spoorzone in de gemeente Eindhoven en het project Dijckerwaal in de gemeente Westland is op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij ten behoeve van het bevorderen van duurzame en innovatieve toepassingen voor een activiteit voor een bepaalde termijn toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omg... BWBR0027929
Artikel 6a, Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet     Artikel 6a Ten behoeve van: • a. Stationsgebied Utrecht zoals aangegeven op de kaart in bijlage 7 , • b. Gebiedsgericht grondwaterbeheer Tilburg zoals aangegeven op de kaart in bijlage 23 , • c. het plangebied Spoorzone in de gemeente Eindhoven zoals aangegeven op de kaart in bijlage 14 , • d. de uitvoering van de «Visie op de ondergrond» van de geme... BWBR0027929
Artikel 6b, Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet     Artikel 6b Voor woningen die worden gebouwd in het project De Mars in Zutphen geldt, in afwijking van tabel 5.1 bij artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 , als grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt, 75 procent van de op grond van die tabel geldende grenswaarde. BWBR0027929
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd