448 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »
Artikel 1, Flora- en faunawet     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken; Faunafonds: fonds, bedoeld in artikel 83 ; dieren: dieren in al hun ontwikkelingsstadia, met uitzondering van eieren; planten: planten in al hun ontwikkelingsstadia; producten van dieren: dode dieren, delen van levende of dode dieren en alle van die... BWBR0009640
Artikel 1a, Flora- en faunawet     Artikel 1a • 1. Deze wet is mede van toepassing in de exclusieve economische zone, met uitzondering van hoofdstuk IV , hoofdstuk V, titels I , II en III, afdeling 1, paragraaf 1 . • 2. Deze wet is niet van toepassing op activiteiten die onderwerp zijn van het gemeenschappelijk visserijbeleid, bedoeld in artikel 38 van het Verdrag betreffende de werking van de Europes... BWBR0009640
Artikel 2, Flora- en faunawet     Artikel 2 • 1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. • 2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk ... BWBR0009640
Artikel 3, Flora- en faunawet     Artikel 3 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen als beschermde inheemse plantensoort worden aangewezen plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen en die: • a. in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd; • b. niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen, doch ter besche... BWBR0009640
Artikel 4, Flora- en faunawet     Artikel 4 • 1. Als beschermde inheemse diersoort worden aangemerkt: • a. alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis; • b. alle van nature op het Europese grondgebied van de Lid-... BWBR0009640
Artikel 5, Flora- en faunawet     Artikel 5 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen als beschermde uitheemse plantensoort of beschermde uitheemse diersoort worden aangewezen plantensoorten onderscheidenlijk diersoorten die niet van nature in Nederland voorkomen en die: • a. in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd, dan wel die zodanige gelijkenis verton... BWBR0009640
Artikel 6, Flora- en faunawet     Artikel 6 Aanwijzingen van soorten als bedoeld in de artikelen 3 , 4 en 5 , kunnen worden beperkt naar gelang van de ontwikkelingsstadia van dieren en planten behorende tot die soorten. De aanwijzingen kunnen voorts worden beperkt tot de onderscheiden producten van dieren en planten, behorende tot de soorten bedoeld in de artikelen 3 , 4 en 5 . BWBR0009640
Artikel 7, Flora- en faunawet     Artikel 7 • 1. Onze Minister stelt, mede ter uitvoering van internationale verplichtingen of bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties, lijsten vast van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende in ons land van nature voorkomende planten- of diersoorten. • 2. Onze Minister bevordert in ieder geval ten aanzien van soorte... BWBR0009640
Artikel 8, Flora- en faunawet     Artikel 8 Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. BWBR0009640
Artikel 9, Flora- en faunawet     Artikel 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. BWBR0009640
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd