121 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »
Artikel 1, Wet waardering onroerende zaken     Artikel 1 • 1. Deze wet geldt bij de bepaling, de vaststelling en de verstrekking van de waarde van in Nederland gelegen onroerende zaken ten behoeve van afnemers. • 2. Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze wet, tenzij de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet , hiermee is belast. BWBR0007119
Artikel 2, Wet waardering onroerende zaken     Artikel 2 In deze wet wordt verstaan onder: • – afnemer: bestuursorgaan dat op grond van een wettelijk voorschrift bevoegd is tot gebruik van een waardegegeven; • – authentiek gegeven: in een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek is aangemerkt; • – basisregistratie: verzameling gegevens waarvan bij wet is bepaald dat deze auth... BWBR0007119
Artikel 3, Wet waardering onroerende zaken     Artikel 3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld betreffende de verrekening van de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de wet. BWBR0007119
Artikel 4, Wet waardering onroerende zaken     Artikel 4 • 1. Er is een Waarderingskamer. De Waarderingskamer bezit rechtspersoonlijkheid. • 2. De Waarderingskamer houdt toezicht op de waardebepaling en de waardevaststelling van onroerende zaken, op de uitvoering van de basisregistratie waarde onroerende zaken (basisregistratie WOZ) en op de overige in de wet geregelde onderwerpen. De colleges verschaffen de Waarderingskamer ... BWBR0007119
Artikel 5, Wet waardering onroerende zaken     Artikel 5 • 1. De Waarderingskamer bestaat uit elf leden, waaronder de voorzitter, die worden benoemd door Onze Minister. • 2. Van de andere leden dan de voorzitter worden vier leden op voordracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, twee leden uit de rijksbelastingdienst en twee leden op voordracht van de Unie van Waterschappen benoemd. • 3. De Waarderingskamer wi... BWBR0007119
Artikel 6, Wet waardering onroerende zaken     Artikel 6 • 1. De Waarderingskamer heeft drie adviserende leden die worden benoemd door Onze Minister op voordracht van onderscheidenlijk Onze Minister, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het InterProvinciaal Overleg. • 2. De adviserende leden kunnen te allen tijde op eigen verzoek door Onze Minister worden ontslagen. Onze Minister kan hen op verzoek v... BWBR0007119
Artikel 7, Wet waardering onroerende zaken     Artikel 7 • 1. De Waarderingskamer kan ter uitvoering van haar taak commissies instellen, waarin ook personen van buiten de Waarderingskamer zitting kunnen hebben. • 2. De Waarderingskamer en haar commissies kunnen zich doen bijstaan door deskundigen. BWBR0007119
Artikel 8, Wet waardering onroerende zaken     Artikel 8 • 1. De Waarderingskamer heeft een secretariaat onder leiding van een secretaris, die door Onze Minister, op voordracht van de Waarderingskamer, wordt benoemd, geschorst en ontslagen. • 2. Het secretariaat staat de Waarderingskamer in haar werkzaamheden bij. • 3. De secretaris en het personeel van het secretariaat zijn niet tevens lid of adviserend lid van de Waa... BWBR0007119
Artikel 9, Wet waardering onroerende zaken     Artikel 9 • 1. Het personeel van het secretariaat van de Waarderingskamer, de secretaris daaronder begrepen, is ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet . • 2. In afwijking van artikel 15 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen stelt de Waarderingskamer bij reglement de regeling van de rechtstoestand van het personeel vast. • 3. Onverminderd hetgeen reeds bij... BWBR0007119
Artikel 10, Wet waardering onroerende zaken     Artikel 10 De Waarderingskamer stelt een bestuursreglement vast, waarin in ieder geval regels worden opgenomen met betrekking tot de werkwijze van haar commissies, met betrekking tot de wijze waarop overleg wordt gevoerd met de colleges en de afnemers of met hun vertegenwoordigers omtrent aangelegenheden ter zake waarvan naar haar oordeel overleg gewenst is, alsmede omtrent aangelegenheden ter ... BWBR0007119
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd