207 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 19, 20, 21   »
Artikel 1, Arbeidsomstandighedenwet     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. werkgever: • 1°. degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid, behalve indien die ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid, welke die derde gewoonlijk doet ... BWBR0010346
Artikel 2, Arbeidsomstandighedenwet     Artikel 2 Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn mede van toepassing op: • a. arbeid verricht binnen de exclusieve economische zone; • b. verrichtingen van leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen of gedeelten daarvan, open ruimten daaronder begrepen, die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk; • c. arbeid die geheel of ten dele buiten Nederla... BWBR0010346
Artikel 3, Arbeidsomstandighedenwet     Artikel 3 • 1. De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: • a. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden geve... BWBR0010346
Artikel 4. Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele functionele beperking, Arbeidsomstandighedenwet     Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele functionele beperking Artikel 4. Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele functionele beperking • 1. In aanvulling op artikel 3, eerste lid, aanhef en onder c , past de werkgever, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in artikel 7:658a van het Burgerlijk Wetboek en artikel 76e van de Ziektewet , • a. de inr... BWBR0010346
Artikel 5, Arbeidsomstandighedenwet     Artikel 5 • 1. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. • ... BWBR0010346
Artikel 6, Arbeidsomstandighedenwet     Artikel 6 • 1. De werkgever neemt bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid de maatregelen die nodig zijn ter voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, de inrichting, of een deel daarvan werkzame werknemers. Bij of krachtens algemene maatregel van best... BWBR0010346
Artikel 7, Arbeidsomstandighedenwet     Artikel 7 • 1. De toezichthouder stelt krachtens artikel 6, eerste lid, onder b , verschafte en bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gegevens uit eigen beweging ter beschikking van het publiek. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen terzake regels worden gesteld. • 2. Onverminderd artikel 10, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur en in af... BWBR0010346
Artikel 8, Arbeidsomstandighedenwet     Artikel 8 • 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken. Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de wijze waarop de deskundige bijstand, bedoeld in... BWBR0010346
Artikel 9, Arbeidsomstandighedenwet     Artikel 9 • 1. De werkgever meldt arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct aan de daartoe aangewezen toezichthouder en rapporteert hierover desgevraagd zo spoedig mogelijk aan deze toezichthouder. • 2. De werkgever houdt een lijst bij van de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen welke hebben geleid tot een verzuim v... BWBR0010346
Artikel 10, Arbeidsomstandighedenwet     Artikel 10 Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen ter voorkoming van dat gevaar. BWBR0010346
  1, 2, 3 ... 19, 20, 21   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd