6.470 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 645, 646, 647   »
Artikel 1, Besluit archeologische monumentenzorg     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: aanvraag: • 1°. voor hoofdstuk 2 : aanvraag voor een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 34a, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 , of • 2°. voor hoofdstuk 3 : aanvrager van een vergunning als bedoeld in artikel 45 van de Monumentenwet 1988 ; drempelbijdrage: deel van de ... BWBR0022429
Artikel 2, Besluit archeologische monumentenzorg     Artikel 2 • 1. De drempelbijdrage bestaat uit het inwoneraantal van de betreffende gemeente of provincie vermenigvuldigd met een door Onze minister vast te stellen bedrag. • 2. Voor de berekening van de drempelbijdrage is bepalend het inwoneraantal van de gemeente of provincie op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag is ingediend. BWBR0022429
Artikel 3, Besluit archeologische monumentenzorg     Artikel 3 De aanvraag gaat vergezeld van: • a. het besluit waarbij de verplichting tot het doen van de betreffende opgravingen is opgelegd, • b. het besluit, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, onder a, b of c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of artikel 26 van de Ontgrondingenwet , en het verzoek dat aan dat besluit ten grondslag ligt, • c. een overzi... BWBR0022429
Artikel 4, Besluit archeologische monumentenzorg     Artikel 4 • 1. Onze minister stelt jaarlijks vast tot welk bedrag ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan voor het verstrekken van specifieke uitkeringen. • 2. Onze minister verleent specifieke uitkeringen in de volgorde van ontvangst van de aanvragen. BWBR0022429
Artikel 5, Besluit archeologische monumentenzorg     Artikel 5 Onze minister kan een specifieke uitkering verlenen voor de excessieve kosten. BWBR0022429
Artikel 6, Besluit archeologische monumentenzorg     Artikel 6 Onze minister kan het verstoordersdeel anders vaststellen dan de aanvrager, indien hij van oordeel is dat de aanvrager niet in redelijkheid het desbetreffende bedrag heeft kunnen vaststellen. BWBR0022429
Artikel 7, Besluit archeologische monumentenzorg     Artikel 7 Het besluit tot verlening vermeldt in ieder geval het bedrag van de te verlenen specifieke uitkering dat ten hoogste zal worden verleend. BWBR0022429
Artikel 8, Besluit archeologische monumentenzorg     Artikel 8 Onze minister kan voorschotten verlenen. BWBR0022429
Artikel 9, Besluit archeologische monumentenzorg     Artikel 9 Artikel 4:34, eerste, derde en vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing. BWBR0022429
Artikel 10, Besluit archeologische monumentenzorg     Artikel 10 • 1. Onze minister kan een specifieke uitkering weigeren geheel of gedeeltelijk te verlenen: • a. indien de op te graven monumenten uit een oogpunt van cultuurbehoud onvoldoende esthetische, cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde hebben, of • b. indien het doen van de betreffende opgravingen kennelijk niet in overeenstemming is met het beleid van Onze mi... BWBR0022429
  1, 2, 3 ... 645, 646, 647   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd