319 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 30, 31, 32   »
Artikel 1, Gemeentewet     Artikel 1 • 1. In deze wet wordt verstaan onder het aantal inwoners van een gemeente: het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari. • 2. Voor de vaststelling van het inwonertal, bedoeld in artikel 8 , geldt als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad.... BWBR0005416
Artikel 2, Gemeentewet     Artikel 2 In deze wet wordt verstaan onder ingezetenen: zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente hebben. BWBR0005416
Artikel 3, Gemeentewet     Artikel 3 Zij die als ingezetene met een adres in een gemeente zijn ingeschreven in de basisregistratie personen, worden voor de toepassing van deze wet, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht werkelijke woonplaats te hebben in die gemeente. BWBR0005416
Artikel 4, Gemeentewet     Artikel 4 In deze wet wordt onder ambtenaar mede verstaan: degene die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is. BWBR0005416
Artikel 5, Gemeentewet     Artikel 5 In deze wet wordt verstaan onder: • a. gemeentebestuur: ieder bevoegd orgaan van de gemeente; • b. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; • c. college: college van burgemeester en wethouders. BWBR0005416
Artikel 6, Gemeentewet     Artikel 6 In elke gemeente is een raad, een college en een burgemeester. BWBR0005416
Artikel 7, Gemeentewet     Artikel 7 De raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente. BWBR0005416
Artikel 8, Gemeentewet     Artikel 8 • 1. De raad bestaat uit: 9 leden in een gemeente beneden de 3 001 inwoners; 11 leden in een gemeente van 3 001- 6 000 inwoners; 13 leden in een gemeente van 6 001- 10 000 inwoners; 15 leden in een gemeente van 10 001- 15 000 inwoners; 17 leden in een gemeente van 15 001- 20 000 inwoners; 19 leden in een gemeente van 20 001- 25 000 inwoners; 21 leden in een gemeente van 25 00... BWBR0005416
Artikel 9, Gemeentewet     Artikel 9 De burgemeester is voorzitter van de raad. BWBR0005416
Artikel 10, Gemeentewet     Artikel 10 • 1. Voor het lidmaatschap van de raad is vereist dat men ingezetene van de gemeente is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht. • 2. Zij die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn, dienen tevens te voldoen aan de vereisten dat: • a. zij rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8,... BWBR0005416
  1, 2, 3 ... 30, 31, 32   »