1.977 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 196, 197, 198   »
Artikel 1, Besluit gelijke behandeling     Artikel 1 Als gevallen waarin het geslacht bepalend is, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene wet gelijke behandeling , alsmede waarin het de bescherming van de vrouw betreft, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van die wet , worden aangemerkt die gevallen die behoren tot één of meer van de volgende categorieën: • a. de toegang tot de beroepsa... BWBR0007270
Artikel 2, Besluit gelijke behandeling     Artikel 2 Als gevallen waarin uiterlijke kenmerken die samenhangen met het ras van een persoon bepalend zijn, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Algemene wet gelijke behandeling worden aangemerkt, die gevallen die behoren tot één of meer van de volgende categorieën: • a. de uitoefening van het beroep of de activiteit van acteur, danser of kunstenaar, voor zover het beroep of... BWBR0007270
Artikel 3, Besluit gelijke behandeling     Artikel 3 Als gevallen waarin de nationaliteit bepalend is, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, onderdeel b, van de Algemene wet gelijke behandeling , worden aangemerkt de gevallen waarin het op grond van een regeling of praktijk van een organisatie op het gebied van sport of spel aan Nederlanders is voorbehouden om deel te nemen aan wedstrijden ter vertegenwoordiging van het land. BWBR0007270
Artikel 4, Besluit gelijke behandeling     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Algemene wet gelijke behandeling in werking treedt. BWBR0007270
Artikel 5, Besluit gelijke behandeling     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gelijke behandeling. BWBR0007270
Artikel 1, Wet financiële voorzieningen privatisering ABP     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. AAW: de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ; • b. ABP: het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, bedoeld in artikel L 1 van de Algemene burgerlijke pensioenwet; • c. Abp-wet: de Algemene burgerlijke pensioenwet; • d. ambtelijk inkomen: het ambtelijk inkomen, bedoeld in artikel C 1 v... BWBR0007211
Artikel 28, Wet financiële voorzieningen privatisering ABP     Artikel 28 • 1. In deze paragraaf wordt verstaan onder: • a. loon: het loon, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 1, van de Wet financiering sociale verzekeringen ; • b. werknemer: voor zover geen werknemer in de zin van de Ziektewet en de Werkloosheidswet : • 1°. de overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP ; • 2... BWBR0007211
Artikel 29, Wet financiële voorzieningen privatisering ABP     Artikel 29 De heffingsgrondslag waarnaar de inhouding ingevolge de bepalingen van deze paragraaf plaatsvinden, is het loon dat de werknemer in een uitbetalingstermijn van dezelfde werkgever heeft of geacht wordt te hebben ontvangen, met dien verstande dat de heffingsgrondslag, herleid naar een jaarbedrag, niet meer kan bedragen dan het bedrag dat wordt verkregen door het bedrag, bedoeld in a... BWBR0007211
Artikel 31, Wet financiële voorzieningen privatisering ABP     Artikel 31 • 1. De werkgever houdt op het loon van de werknemer een inhouding inzake werkloosheid in, ter grootte van een percentage van de heffingsgrondslag dat overeenkomt met het premiedeel dat op grond van artikel 86, eerste lid, van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor zover dat premiedeel ten laste wordt gebracht v... BWBR0007211
Artikel 33, Wet financiële voorzieningen privatisering ABP     Artikel 33 • 1. In deze paragraaf wordt verstaan onder: • a. bezoldigingsregelingen: de regelingen betreffende de beloning van de werknemer, bedoeld in onderdeel c; • b. salarissen: de bedragen, vermeld in de bijlagen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 , dan wel hetgeen daarmee overeenkomt in de andere bezoldigingsregelingen, met uitzondering... BWBR0007211
  1, 2, 3 ... 196, 197, 198   »