468 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 45, 46, 47   »
Artikel 1. Betekenis van uitdrukkingen, Algemeen militair ambtenarenreglement     Betekenis van uitdrukkingen Artikel 1. Betekenis van uitdrukkingen • 1. In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister Onze Minister van Defensie; • b. militair de militaire ambtenaar in de zin van artikel 1, eerste en tweede lid, van de Militaire Ambtenarenwet 1931 ; • c. militair in werkelijke dienst – tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald ... BWBR0003482
Artikel 2. Afwijking van dit besluit, Algemeen militair ambtenarenreglement     Afwijking van dit besluit Artikel 2. Afwijking van dit besluit Onze Minister kan voorts bijzondere regelen, die afwijken van dit besluit, vaststellen ten aanzien van militairen die tewerkgesteld zijn: • a. onder leiding of toezicht van een orgaan van de Verenigde Naties; • b. bij of ten behoeve van een bondgenootschappelijk orgaan of bondgenootschappelijke strijdkrachten; • c. ten behoeve van operat... BWBR0003482
Artikel 3. Ter inzage leggen van dit besluit, Algemeen militair ambtenarenreglement     Ter inzage leggen van dit besluit Artikel 3. Ter inzage leggen van dit besluit De commandant draagt er zorg voor dat een of meer exemplaren van dit besluit en van alle overige voorschriften betreffende de rechtstoestand van de militair steeds bij de eenheid of het onderdeel, waartoe de militair behoort, ter inzage aanwezig zijn. BWBR0003482
Artikel 3a. Mandaatverlening, Algemeen militair ambtenarenreglement     Mandaatverlening Artikel 3a. Mandaatverlening De bevoegdheid tot het vaststellen van ministeriële regelingen als bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 12 kan door Onze Minister worden gemandateerd aan de hoofddirecteur personeel van het Ministerie van Defensie. BWBR0003482
Artikel 4. Wijze van aanstelling, Algemeen militair ambtenarenreglement     Wijze van aanstelling Artikel 4. Wijze van aanstelling • 1. Aanstelling kan plaatsvinden: • a. bij het beroepspersoneel; • b. bij het reservepersoneel. • 2. De aanstelling waarbij een officiersrang wordt toegekend, geschiedt bij koninklijk besluit. • 3. De aanstelling waarbij een rang of stand en klasse wordt toegekend beneden de rang van luitenant ter zee der 3e klasse/tweede-lui... BWBR0003482
Artikel 4a. Werving en selectie, Algemeen militair ambtenarenreglement     Werving en selectie Artikel 4a. Werving en selectie • 1. De Onze Minister maakt bij de werving bekend en verschaft informatie over: • a. de voorwaarden voor aanstelling als bedoeld in artikel 5 ; • b. de uiterlijke datum van inzending van de sollicitatieformulieren; • c. bijzondere selectie-onderzoeken; • d. de arbeidsvoorwaarden; • e. de inhoud van de opleiding; &bul... BWBR0003482
Artikel 5. Voorwaarden voor aanstelling, Algemeen militair ambtenarenreglement     Voorwaarden voor aanstelling Artikel 5. Voorwaarden voor aanstelling • 1. Om in aanmerking te komen voor een aanstelling dient de gegadigde: • a. het Nederlanderschap te bezitten; • b. te voldoen aan de eisen van lichamelijke en geestelijke geschiktheid die ter zake zijn gesteld bij of krachtens het Militair Keuringsreglement ; • c. zich schriftelijk bereid te verklaren tot het afleggen va... BWBR0003482
Artikel 5a. Leeftijdsgrenzen bij aanstelling, Algemeen militair ambtenarenreglement     Leeftijdsgrenzen bij aanstelling Artikel 5a. Leeftijdsgrenzen bij aanstelling • 1. Om in aanmerking te kunnen komen voor een aanstelling als militair moet de gegadigde een zodanige leeftijd bezitten, dat: • a. hem voldoende loopbaanmogelijkheden kunnen worden geboden gelet op de ambities van de gegadigde en de aan de aanstelling verbonden verplichting; en • b. er uit oogpunt van het waarborgen van de oper... BWBR0003482
Artikel 7. Aan de aanstelling verbonden verplichting, Algemeen militair ambtenarenreglement     Aan de aanstelling verbonden verplichting Artikel 7. Aan de aanstelling verbonden verplichting • 1. Aan een aanstelling bij het beroepspersoneel is de verplichting verbonden deel uit te maken van het beroepspersoneel gedurende de initiële opleiding en aansluitend een periode van vier jaar. • 2. Bij ministeriële regeling kan voor specifieke categorieën personeel worden bepaald dat de duur van de in het eerste lid genoe... BWBR0003482
Artikel 8. Rang of stand en klasse bij aanstelling, Algemeen militair ambtenarenreglement     Rang of stand en klasse bij aanstelling Artikel 8. Rang of stand en klasse bij aanstelling Aan de militair wordt door het op grond van artikel 4 bevoegde gezag bij aanstelling een rang of stand en klasse toegekend. BWBR0003482
  1, 2, 3 ... 45, 46, 47   »