45 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Flora- en faunawet . BWBR0011851
Artikel 2, Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet     Artikel 2 Als beschermde inheemse plantensoort als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet zijn aangewezen de in bijlage 1 bij dit besluit genoemde plantensoorten. BWBR0011851
Artikel 3, Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet     Artikel 3 Als soorten zoogdieren waarvan gedomesticeerde dieren niet worden aangemerkt als beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de wet zijn aangewezen: • a. de bunzing (Mustela putorius). • b. het konijn (Oryctolagus cuniculus); • c. het varken (Sus scrofa). BWBR0011851
Artikel 4, Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet     Artikel 4 Als soorten vogels waarvan gedomesticeerde vogels niet worden aangemerkt als beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet zijn aangewezen: • a. de grauwe gans (Anser anser); • b. de Europese kanarie (Serinus canaria); • c. de rotsduif (Columba livia); • d. de wilde eend (Anas platyrhynchos). BWBR0011851
Artikel 5, Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet     Artikel 5 Als beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de wet zijn aangewezen de in bijlage 2 bij dit besluit genoemde diersoorten. BWBR0011851
Artikel 6, Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet     Artikel 6 ?– Amerikaanse voseekhoorn Sciurus niger; ?– grijze eekhoorn Sciurus carolinensis; ?– muntjak Muntiacus reevesi; ?– Pallas’ eekhoorn Callosciurus erythraeus. • 1. Als plantensoort als bedoeld in artikel 14, tweede en derde lid, van de wet is aangewezen de grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides). • 2. Als... BWBR0011851
Artikel 7, Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet     Artikel 7 Als vissoort ten aanzien waarvan ingevolge artikel 14, vijfde lid, van de wet het verbod om dieren in de vrije natuur uit te zetten niet geldt, zijn aangewezen de vissoorten, aangewezen op basis van de artikelen 1, tweede lid , en 17 van de Visserijwet 1963 . BWBR0011851
Artikel 8, Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet     Artikel 8 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0011851
Artikel 9, Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet     Artikel 9 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet. BWBR0011851
Artikel 1, Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: Telecommunicatiewet ; • b. informatiepunt: het Centraal informatiepunt onderzoek telecommunicatie, bedoeld in artikel 2 ; • c. aanbieder: de aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst; • d. bevoegde autoriteit: • 1°. de rechter-commissaris in strafz... BWBR0011123
  1, 2, 3, 4, 5   »