2.598 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 258, 259, 260   »
Artikel 1, Wet op de Europese ondernemingsraden     Artikel 1 • 1. In deze wet wordt verstaan onder: • a. betrokken staat: een lid-staat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; • b. richtlijn: de richtlijn nr. 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 inzake de instelling van een Europese ondernemingsr... BWBR0008508
Artikel 2, Wet op de Europese ondernemingsraden     Artikel 2 • 1. In deze wet wordt onder moederonderneming verstaan: de onderneming die binnen een communautaire groep direct of indirect een overheersende zeggenschap kan uitoefenen op een andere onderneming en die zelf geen onderneming is waarover door een andere onderneming direct of indirect een overheersende zeggenschap wordt uitgeoefend. Een onderneming wordt, tenzij het tegendeel b... BWBR0008508
Artikel 3, Wet op de Europese ondernemingsraden     Artikel 3 • 1. In deze wet wordt, voor zover het in Nederland werkzame personen betreft, onder werknemer verstaan: degene die krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam is in de communautaire onderneming of de communautaire groep, en voor zover het in de overige betrokken staten werkzame personen betreft: hetgeen het recht van die betrokken staat daaronder verstaat. • 2. Voor de ... BWBR0008508
Artikel 4, Wet op de Europese ondernemingsraden     Artikel 4 • 1. Ten aanzien van de in Nederland werkzame werknemers die lid zijn van een bijzondere onderhandelingsgroep of van een Europese ondernemingsraad dan wel optreden als vertegenwoordigers bij een andere wijze van informatieverstrekking en raadpleging van werknemers, gelden het tweede tot en met het zevende lid. • 2. Deze werknemers behouden hun aanspraak op loon voor de ... BWBR0008508
Artikel 5, Wet op de Europese ondernemingsraden     Artikel 5 • 1. Iedere belanghebbende kan de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam verzoeken te bepalen dat gevolg dient te worden gegeven aan hetgeen is bepaald bij deze wet, met uitzondering van artikel 4 , voor zo ver het tweede lid niet anders bepaalt, of bij een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 11 of 24 . Een bijzondere onderhandelingsgroep of de leden da... BWBR0008508
Artikel 6, Wet op de Europese ondernemingsraden     Artikel 6 • 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op een communautaire onderneming en een moederonderneming met woonplaats of zetel in Nederland. • 2. Ingeval een communautaire onderneming of moederonderneming haar woonplaats of zetel buiten de betrokken staten heeft, is dit hoofdstuk van toepassing, indien de in artikel 1, tweede en derde lid , bedoelde vestiging onderscheidenli... BWBR0008508
Artikel 7, Wet op de Europese ondernemingsraden     Artikel 7 • 1. Een communautaire onderneming of de moederonderneming verstrekt aan werknemers of hun vertegenwoordigers gegevens die benodigd zijn voor de opening van onderhandelingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid . Deze gegevens bevatten in ieder geval een overzicht van het aantal werknemers dat bij de communautaire onderneming of groep werkzaam is en de verdeling van deze we... BWBR0008508
Artikel 8, Wet op de Europese ondernemingsraden     Artikel 8 • 1. Het hoofdbestuur kan een bijzondere onderhandelingsgroep oprichten teneinde daarmee in onderhandeling te treden over een overeenkomst tot instelling van een Europese ondernemingsraad, al dan niet overeenkomstig paragraaf 3 , of tot een regeling waarbij op een andere wijze wordt voorzien in het verstrekken van inlichtingen aan en het raadplegen van werknemers of hun ver... BWBR0008508
Artikel 9, Wet op de Europese ondernemingsraden     Artikel 9 • 1. De bijzondere onderhandelingsgroep bestaat uit een zodanig aantal vertegenwoordigers van de werknemers van de communautaire onderneming of groep dat is gewaarborgd dat per betrokken staat een lid wordt gekozen of aangewezen voor elke 10%, of een deel daarvan, van de werknemers die in de betrokken staat werkzaam zijn, berekend over het totale aantal werknemers dat bij de c... BWBR0008508
Artikel 10, Wet op de Europese ondernemingsraden     Artikel 10 • 1. Met betrekking tot de Nederlandse vestigingen en ondernemingen worden de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep aangewezen, dan wel wordt hun aanwijzing ingetrokken, door de bij die vestigingen of ondernemingen ingestelde ondernemingsraden. • 2. Indien met betrekking tot ondernemingsraden als bedoeld in het eerste lid een of meer centrale ondernemingsraden z... BWBR0008508
  1, 2, 3 ... 258, 259, 260   »