1.885 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 187, 188, 189   »
Artikel 1, Handelsnaamwet     Artikel 1 Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. BWBR0001906
Artikel 2, Handelsnaamwet     Artikel 2 De handelsnaam gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor overdracht, doch een en ander slechts in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven. BWBR0001906
Artikel 3, Handelsnaamwet     Artikel 3 • 1. Het is de eigenaar ener onderneming verboden een handelsnaam te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt, dat de onderneming, geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehoren. • 2. Het eerste lid is mede van toepassing, indien de in de handelsnaam voorkomende aanduiding slechts in zo geringe mate van de naam van die ander afwijkt, dat dientengevolge bij he... BWBR0001906
Artikel 4, Handelsnaamwet     Artikel 4 • 1. Het is verboden een handelsnaam te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt, dat de onderneming zou toebehoren aan een of meer personen, handelende als een vennootschap onder een firma, als een vennootschap en commandite of een rederij, of wel aan een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een onderlinge waarborgmaatschappij... BWBR0001906
Artikel 5, Handelsnaamwet     Artikel 5 Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die onderneminge... BWBR0001906
Artikel 5a, Handelsnaamwet     Artikel 5a Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. BWBR0001906
Artikel 5b, Handelsnaamwet     Artikel 5b Het is verboden een handelsnaam te voeren, welke een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming, voor zover dientengevolge misleiding van het publiek te duchten is. BWBR0001906
Artikel 6, Handelsnaamwet     Artikel 6 • 1. Indien een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met deze wet, kan ieder belanghebbende, onverminderd zijn vordering krachtens titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek , zich bij verzoekschrift tot de kantonrechter wenden met het verzoek, degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen, daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, da... BWBR0001906
Artikel 6a, Handelsnaamwet     Artikel 6a • 1. Het verzoek bedoeld in het eerste lid van het vorige artikel kan ook gedaan worden door de Kamer van Koophandel. • 2. De Kamer van Koophandel, binnen welker ressort de ingevolge artikel 6, tweede lid , bevoegde rechter zetelt, is tot het doen van het verzoek bevoegd. • 3. Het verzoekschrift wordt door de griffier toegezonden aan de eigenaar van de ondern... BWBR0001906
Artikel 6b, Handelsnaamwet     Artikel 6b De voorzieningenrechter kan op vordering van eiser tijdelijke voortzetting van de vermeende strijd met de artikelen 5 of 5a toestaan onder de voorwaarde dat gedaagde zekerheid stelt voor vergoeding van de door eiser geleden schade. BWBR0001906
  1, 2, 3 ... 187, 188, 189   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd