944 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 93, 94, 95   »
Artikel 1, Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990     Artikel 1 • 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 15 , 28 , 36 en 36b van de Invorderingswet 1990 . • 2. Dit besluit verstaat hierna onder wet: de Invorderingswet 1990 . • Hoofdstuk I. Versnelde tenuitvoerlegging dwangbevel BWBR0004772
Artikel 2, Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990     Artikel 2 Artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de wet vindt toepassing: • a. met betrekking tot een naheffingsaanslag als bedoeld in artikel 9, achtste lid, van de wet , ingeval een dwangbevel terstond na het opleggen van die aanslag wordt uitgevaardigd; • b. in situaties als bedoeld in artikel 10 van de wet indien in het kader van een actie gericht op de to... BWBR0004772
Artikel 6, Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990     Artikel 6 • 1. Indien het krachtens artikel 25, vijfde of achtste lid, van de wet verleende uitstel wordt beëindigd, wordt invorderingsrente berekend met ingang van de dag waarop zes weken zijn verstreken na de eerste dag van het jaar volgend op het jaar waarin zich de handeling of gebeurtenis voordoet op grond waarvan het uitstel wordt beëindigd. • 2. Indien het krachtens ... BWBR0004772
Artikel 7, Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990     Artikel 7 • 1. De mededeling, bedoeld in artikel 36, tweede lid, van de wet , wordt gedaan uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn afgedragen of voldaan ingevolge artikel 19 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen , artikel 89, tweede of derde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag of artikel 21 van de Wet op de verbruik... BWBR0004772
Artikel 7a, Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990     Artikel 7a • 1. De mededeling bedoeld in artikel 36b, tweede lid , in verbinding met artikel 36, tweede lid, van de wet wordt gedaan uiterlijk twee weken na de dag waarop ingevolge de in artikel 49, eerste lid, tweede volzin , bedoelde beschikking de aansprakelijkheidsschuld had moeten zijn voldaan. • 2. Bij de mededeling wordt inzicht gegeven in de omstandigheden die e... BWBR0004772
Artikel 8, Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990     Artikel 8 Het lichaam dat de mededeling, bedoeld in artikel 7 of artikel 7a , doet, is gehouden aan de ontvanger: • a. de door deze gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken die voor de vaststelling van de oorzaak van de betalingsonmacht, of voor de bepaling van de financiële positie van het lichaam van belang kunnen zijn; • b. boeken, bescheiden en andere gegevens... BWBR0004772
Artikel 9, Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990     Artikel 9 • 1. Aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 8 , dient binnen een door de ontvanger te stellen redelijke termijn te worden voldaan. • 2. De gegevens en inlichtingen dienen duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden verstrekt, mondeling, schriftelijk of op andere wijze, zulks ter keuze van de ontvanger. • 3. Toegelaten moet worden, dat kopieën, leesba... BWBR0004772
Artikel 9a, Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990     Artikel 9a Artikel 6, eerste lid , is van overeenkomstige toepassing ingeval zich een handeling of gebeurtenis voordoet op grond waarvan het verleende uitstel, bedoeld in artikel 70b van de wet , wordt beëindigd. • Hoofdstuk IV. Inwerkingtreding en citeertitel BWBR0004772
Artikel 10, Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990     Artikel 10 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 1990. • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. BWBR0004772
Artikel 1, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990     Artikel 1 • 1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 7a , 18 , 19 , 22bis , 25 , 25a , 26 , 31 , 35 , 42c , 44a , 44b , 53 , 70b en 70ba van de Invorderingswet 1990 alsmede aan artikel 232e van de Provinciewet , artikel 255 van de Gemeentewet , artikel 144 van de Waterschapswet , artikel 8a.40 van de Wet luchtvaart en... BWBR0004766
  1, 2, 3 ... 93, 94, 95   »