956 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 94, 95, 96   »
Artikel 1, Wet bodembescherming     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar; bodem: het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen; belang van de bescherming van de bod... BWBR0003994
Artikel 2, Wet bodembescherming     Artikel 2 Er is een Technische commissie bodem. BWBR0003994
Artikel 2a, Wet bodembescherming     Artikel 2a • 1. De commissie heeft tot taak Onze Minister desgevraagd te adviseren over de uitvoering van wettelijke voorschriften en beleid, voor zover deze betrekking hebben op aangelegenheden van technische aard op het gebied van de bodembescherming. • 2. Een verzoek om advies omtrent een aangelegenheid die niet in de eerste plaats tot de verantwoordelijkheid van Onze Minister... BWBR0003994
Artikel 2b, Wet bodembescherming     Artikel 2b Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat, dragen er zorg voor dat de commissie op de hoogte wordt gehouden ten aanzien van het beleid op het gebied van de bodembescherming. BWBR0003994
Artikel 2c, Wet bodembescherming     Artikel 2c Telkens binnen een termijn van vier jaren brengt de commissie een rapport uit aan Onze Minister, waarin ten minste de taak, de samenstelling, de inrichting en werkwijze van de commissie aan een onderzoek worden onderworpen. Onze Minister zendt dit rapport, voorzien van zijn standpunt, aan de beide kamers der Staten-Generaal. BWBR0003994
Artikel 3, Wet bodembescherming     Artikel 3 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste elf andere leden. • 2. De voorzitter en de andere leden van de commissie worden benoemd op grond van hun deskundigheid op het gebied van de bodembescherming. BWBR0003994
Artikel 3a, Wet bodembescherming     Artikel 3a • 1. De voorzitter en de andere leden van de commissie worden door Onze Minister benoemd. Onze Minister hoort de commissie alvorens hij de voorzitter benoemt. • 2. De voorzitter en de leden worden voor de tijd van vier jaren benoemd. Zij zijn terstond weer benoembaar. • 3. De voorzitter en de leden kunnen te allen tijde hun functie neerleggen door een schrifteli... BWBR0003994
Artikel 3b, Wet bodembescherming     Artikel 3b • 1. De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. • 2. De plaatsvervangend voorzitter kan te allen tijde zijn functie neerleggen door een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter. • 3. In bijzondere gevallen kan de commissie de plaatsvervangend voorzitter in zijn functie schorsen en uit zijn functie ontslaan. BWBR0003994
Artikel 4, Wet bodembescherming     Artikel 4 • 1. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. • 2. De secretaris wordt door Onze Minister benoemd, in zijn functie geschorst en uit zijn functie ontslagen, de commissie gehoord. • 3. De secretaris is geen lid van de commissie. • 4. De secretaris is voor de uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie. • 5.... BWBR0003994
Artikel 5, Wet bodembescherming     Artikel 5 • 1. De commissie kan zich bij haar werkzaamheden doen bijstaan door personen die geen lid zijn van de commissie. • 2. Onze Minister kan ambtenaren aanwijzen, die bevoegd zijn tot het bijwonen van de door de commissie te houden vergaderingen, met dien verstande dat in de vergaderingen van de commissie ten hoogste één van die ambtenaren aanwezig is. BWBR0003994
  1, 2, 3 ... 94, 95, 96   »