1.369 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 135, 136, 137   »
Artikel 1, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders is bepaald - verstaan onder: • a. effecten: • 1°. aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen, warrants, en soortgelijke waardepapieren; • 2°. rechten van deelgenootschap, opties, rechten op overdracht op termijn van goederen, inschrijvingen in aandelen-... BWBR0007657
Artikel 2, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 2 Geen effecten in de zin van deze wet zijn: • a. waarden die uitsluitend het karakter van betaalmiddel dragen; • b. appartementsrechten. BWBR0007657
Artikel 28, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 28 • 1. Indien Onze Minister vaststelt dat een instelling waarvan effecten zijn aangeboden of zullen worden aangeboden, degene die deze effecten aanbiedt, een bieder, bestuurder, commissaris of functionaris als bedoeld in artikel 6a, derde lid , een effecteninstelling, niet zijnde een instelling als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder h, i of j , of een instelling als ... BWBR0007657
Artikel 29, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 29 • 1. Onze Minister kan bij: • a. [vervallen;] • b. [vervallen;] • c. [vervallen;] • d. [vervallen;] • e. [vervallen;] • f. [vervallen;] • g. [vervallen;] • h. [vervallen;] BWBR0007657
Artikel 31, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 31 • 1. Gegevens en inlichtingen die ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde omtrent afzonderlijke ondernemingen of instellingen zijn verstrekt of zijn verkregen en gegevens en inlichtingen die van een instantie als bedoeld in de artikelen 33, eerste lid , of 33a, eerste lid , zijn ontvangen, worden niet gepubliceerd en zijn geheim. • 2. Het is aan een iede... BWBR0007657
Artikel 40, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 40 • 1. Taken en bevoegdheden die Onze Minister op grond van deze wet heeft, kunnen, met uitzondering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 8 , 10 , 18 , 22 , 25 , 26 , 26a , 27 , 28a, vierde lid , 41 , 42 , 45 , 46b, derde lid, onder c, en vijfde lid , 46d, 48a , 48b, derde lid , 48c, derde lid , en 48m, tweed... BWBR0007657
Artikel 41, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 41 • 1. Het is een rechtspersoon als bedoeld in artikel 40, eerste lid , verboden zijn statuten te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Onze Minister. De artikelen 10:28 tot en met 10:31 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing. • 2. Onze Minister kan een toestemming als bedoeld in het eerste lid weigeren indien de statuten na de wi... BWBR0007657
Artikel 44, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 44 • 1. In afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht is voor beroepen tegen besluiten op grond van deze wet de rechtbank te Rotterdam bevoegd. • 2. Op een besluit op grond van deze wet terzake van de regels, gesteld bij of krachtens de artikelen 3 tot en met 4 of hoofdstuk II A , met uitzondering van een besluit tot het opleggen van een bestuu... BWBR0007657
Artikel 48a, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 48a • 1. Onze Minister is bevoegd aan een rechtspersoon waaraan ingevolge artikel 40, eerste lid , taken en bevoegdheden zijn overgedragen de gegevens of inlichtingen te vragen die naar zijn oordeel nodig zijn voor een onderzoek naar de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de rechtspersoon deze wet uitvoert of heeft uitgevoerd, indien dat ter wille van het bedrijfse... BWBR0007657
Artikel 48b, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 48b • 1. Onze Minister kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 3, eerste en vierde lid, 4, tweede lid , 5, derde lid , 5a, vierde lid , 6, tweede lid , 6a, eerste en derde lid , 6b , 6c, tweede lid , 7, eerste, derde, vierde en zevende lid , 10, tweede lid , 11, eerste ... BWBR0007657
  1, 2, 3 ... 135, 136, 137   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd