1.149 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 113, 114, 115   »
Artikel 1, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; • b. werknemer: • 1°. de werknemer, bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ; • 2°. degene, die persoonlijk arbeid verricht voor een ander, tenzij hij dergelijke arbeid in de regel voor meer dan twee anderen ver... BWBR0002014
Artikel 2, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945     Artikel 2 • 1. Dit besluit is niet van toepassing op de arbeidsverhouding van: • a. werknemers bij een publiekrechtelijk lichaam; • b. onderwijzend en docerend personeel, werkzaam aan onderwijsinrichtingen, staande onder beheer van een natuurlijk of rechtspersoon; • c. personen, die een geestelijk ambt bekleden; • d. de werknemer die doorgaans op minder dan v... BWBR0002014
Artikel 8, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945     Artikel 8 • 1. Het is de werkgever verboden de werktijd van de werknemer op minder dan 48 uur per week te stellen of gesteld te houden. • 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet: • a. ten aanzien van die werknemers, voor wier werkzaamheden de normale werktijd vóór 10 mei 1940 op een geringer aantal uren per week placht te zijn vastgesteld, zoals voor steenhouwers, k... BWBR0002014
Artikel 1, Wetboek van Strafvordering     Artikel 1 Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien. BWBR0001903
Artikel 2, Wetboek van Strafvordering     Artikel 2 • 1. Van de rechtbanken zijn gelijkelijk bevoegd: die binnen welker rechtsgebied het feit is begaan; die binnen welker rechtsgebied de verdachte woon- of verblijfplaats heeft; die binnen welker rechtsgebied de verdachte zich bevindt; die binnen welker rechtsgebied de verdachte zijne laatst bekende woon- of verblijfplaats heeft gehad; die bij welke tegen de verdachte een vervo... BWBR0001903
Artikel 4, Wetboek van Strafvordering     Artikel 4 Strafbare feiten buiten het rechtsgebied van een rechtbank aan boord van een Nederlandsch vaartuig of luchtvaartuig begaan, worden, ter bepaling van de bevoegdheid des rechters, geacht te zijn begaan binnen het rijk ter plaatse waar de eigenaar van het vaartuig of luchtvaartuig woont of de zetel van het bedrijf is gevestigd dan wel het vaartuig teboekstaat. BWBR0001903
Artikel 5, Wetboek van Strafvordering     Artikel 5 Indien de voorgaande artikelen niet een bevoegde rechter aanwijzen, is de rechtbank Amsterdam bevoegd. BWBR0001903
Artikel 6, Wetboek van Strafvordering     Artikel 6 • 1. Bij deelneming van meer dan één persoon aan hetzelfde strafbare feit brengt de bevoegdheid ten aanzien van één der als daders of medeplichtigen aansprakelijke personen de bevoegdheid mede ten aanzien van de andere. • 2. In geval van gelijktijdige vervolging bij onderscheidene bevoegde rechtbanken blijft uitsluitend bevoegd de rechter voor wien de als daders aan... BWBR0001903
Artikel 7, Wetboek van Strafvordering     Artikel 7 De procureur-generaal bij den Hoogen Raad is belast met de vervolging van die strafbare feiten waarvan de Hooge Raad in eersten aanleg kennis neemt. BWBR0001903
Artikel 8, Wetboek van Strafvordering     Artikel 8 Het College van procureurs-generaal waakt voor de richtige vervolging van de strafbare feiten waarvan, de rechtbanken en de gerechtshoven kennisnemen. Het geeft daartoe de nodige bevelen aan de hoofden van de parketten. BWBR0001903
  1, 2, 3 ... 113, 114, 115   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd