1.642 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 163, 164, 165   »
Artikel 1, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 1 • 1. Deze wet verstaat onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken; • b. sectorwerkgever: Onze Minister, Onze Minister van Defensie, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Onze Minister van Veiligheid en Justitie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen, respectievelijk... BWBR0007792
Artikel 2, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 2 • 1. Partijen kunnen een vut-overeenkomst aangaan. • 2. Een sectorwerkgever kan in overeenstemming met centrales en indien aanwezig organisaties als bedoeld in artikel 1 , derde dan wel vierde lid, zijn in het eerste lid vervatte bevoegdheid geheel of ten dele overdragen aan een gezag of bestuur dan wel een verband van meer dan één gezag of bestuur, ten aanzien van... BWBR0007792
Artikel 3, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 3 • 1. Overheids- en onderwijsinstellingen die behoren tot een sector als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b , zijn gebonden aan de verplichtingen die partijen bij een vut-overeenkomst voor hen zijn overeengekomen. • 2. Degene die behoort tot het personeel van een instelling, bedoeld in het eerste lid, kan aan een vut-overeenkomst die dat personeel betreft, ... BWBR0007792
Artikel 4, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 4 • 1. De werking van een door de gezamenlijke sectorwerkgevers en centrales gesloten vut-overeenkomst strekt zich mede uit tot een instelling die niet behoort tot een sector als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b , indien en voor zover personeel van die instelling ambtenaar in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet dan wel overheidswerknemer in de zin van ... BWBR0007792
Artikel 5, Wet kaderregeling vut overheidspersoneel     Artikel 5 Een gezag of bestuur van een instelling als bedoeld in artikel 4, eerste lid , die publiekrechtelijk van aard is, kan een vut-overeenkomst aangaan, met dien verstande dat, in afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel e , de regeling die dat bestuur en zijn wederpartij of wederpartijen daarmee beogen te treffen uitsluitend de desbetreffende instelling en haar personeel aanga... BWBR0007792
Artikel 1, Besluit gelijke behandeling     Artikel 1 Als gevallen waarin het geslacht bepalend is, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene wet gelijke behandeling , alsmede waarin het de bescherming van de vrouw betreft, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van die wet , worden aangemerkt die gevallen die behoren tot één of meer van de volgende categorieën: • a. de toegang tot de beroepsa... BWBR0007270
Artikel 2, Besluit gelijke behandeling     Artikel 2 Als gevallen waarin uiterlijke kenmerken die samenhangen met het ras van een persoon bepalend zijn, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Algemene wet gelijke behandeling worden aangemerkt, die gevallen die behoren tot één of meer van de volgende categorieën: • a. de uitoefening van het beroep of de activiteit van acteur, danser of kunstenaar, voor zover het beroep of... BWBR0007270
Artikel 3, Besluit gelijke behandeling     Artikel 3 Als gevallen waarin de nationaliteit bepalend is, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, onderdeel b, van de Algemene wet gelijke behandeling , worden aangemerkt de gevallen waarin het op grond van een regeling of praktijk van een organisatie op het gebied van sport of spel aan Nederlanders is voorbehouden om deel te nemen aan wedstrijden ter vertegenwoordiging van het land. BWBR0007270
Artikel 4, Besluit gelijke behandeling     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Algemene wet gelijke behandeling in werking treedt. BWBR0007270
Artikel 5, Besluit gelijke behandeling     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gelijke behandeling. BWBR0007270
  1, 2, 3 ... 163, 164, 165   »