27 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. militair: de beroepsmilitair, dienstplichtige of reservist; • b. WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ; • c. arbeidsongeschiktheidsuitkering: een uitkering ingevolge de WAO , de aanspraak op vakantie-uitkering daaronder begrepen; • d. ont... BWBR0012223
Artikel 2. Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen     Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit Artikel 2. Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit • 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder arbeidsongeschiktheid met dienstverband verstaan: een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekten of gebreken, die in overwegende mate hun oorzaak vinden in de aard van de aan de militair opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden, waaronder zij moesten worden verricht... BWBR0012223
Artikel 3. Het arbeidsongeschiktheidspensioen, Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen     Het arbeidsongeschiktheidspensioen Artikel 3. Het arbeidsongeschiktheidspensioen • 1. De beroepsmilitair die ter zake van ziekten of gebreken uit zijn militaire betrekking is ontslagen heeft, zolang vanwege die betrekking recht bestaat op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. • 2. Eveneens recht op arbeidsongeschiktheidspensioen heeft de op andere gronden ontslagen beroe... BWBR0012223
Artikel 4. Het garantiepensioen, Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen     Het garantiepensioen Artikel 4. Het garantiepensioen De som van het arbeidsongeschiktheidspensioen, het invaliditeitspensioen, de suppletie en de arbeidsongeschiktheidsuitkering waarop ingevolge de voorgaande artikelen, artikel 7 , de suppletieregeling en de WAO aanspraak bestaat, is over enige betalingstermijn niet lager dan het aan dezelfde militaire betrekking te ontlenen ouderdomspensioen krachte... BWBR0012223
Artikel 5. Kortingen en beperkingen met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen, Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen     Kortingen en beperkingen met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen Artikel 5. Kortingen en beperkingen met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen • 1. Indien de rechthebbende op een arbeidsongeschiktheidspensioen andere inkomsten uit of in verband met arbeid geniet, anders dan de hem op grond van dezelfde dienstbetrekking toekomende arbeidsongeschiktheidsuitkering of suppletie krachtens de suppletieregeling , zijn daaraan gekoppelde ont... BWBR0012223
Artikel 6. Verhoging tot minimumloon, Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen     Verhoging tot minimumloon Artikel 6. Verhoging tot minimumloon • 1. Indien de som van het krachtens de voorgaande artikelen vastgestelde arbeidsongeschiktheidspensioen en de andere inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf van de rechthebbende, met uitzondering van de in artikel 8 bedoelde bijzondere invaliditeitsverhoging, de aan zijn arbeidsongeschiktheid, invaliditeit met dienstverband of werkloos... BWBR0012223
Artikel 7. Het invaliditeitspensioen, Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen     Het invaliditeitspensioen Artikel 7. Het invaliditeitspensioen • 1. De beroepsmilitair bij wie een bepaalde mate van invaliditeit met dienstverband is vastgesteld heeft uit hoofde van zijn ontslag uit de militaire betrekking waarin die invaliditeit is ontstaan recht op een invaliditeitspensioen. • 2. Het bedrag van het in het eerste lid bedoelde invaliditeitspensioen is gelijk aan zoveel procent van de bi... BWBR0012223
Artikel 8. De bijzondere invaliditeitsverhoging, Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen     De bijzondere invaliditeitsverhoging Artikel 8. De bijzondere invaliditeitsverhoging • 1. De beroepsmilitair met een recht op invaliditeitspensioen wiens ontslag heeft plaatsgevonden vóór 1 juli 2007 heeft recht op een bijzondere invaliditeitsverhoging van: • a. 40 procent van de in artikel 7 bedoelde berekeningsgrondslag indien de mate van invaliditeit met dienstverband waaraan. • b. dat recht op pens... BWBR0012223
Artikel 8a. Volledige schadevergoeding, Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen     Volledige schadevergoeding Artikel 8a. Volledige schadevergoeding • 1. De beroepsmilitair die op of na 1 juli 2007 is ontslagen en bij wie een bepaalde mate van invaliditeit met dienstverband is vastgesteld na het bereiken van een medische eindtoestand, heeft recht op een volledige vergoeding van de schade die hij ten gevolge daarvan lijdt. In afwijking van artikel 2, derde lid , is hiervoor niet een mate va... BWBR0012223
Artikel 9. De herplaatsingstoelage, Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen     De herplaatsingstoelage Artikel 9. De herplaatsingstoelage • 1. Recht op een herplaatsingstoelage heeft de arbeidsongeschikte beroepsmilitair die: • a. wordt herplaatst in een of meer andere dienstbetrekkingen, en • b. niet volledig arbeidsongeschikt is, en • c. zijn resterende verdiencapaciteit volledig benut. • 2. De herplaatsingstoelage bedraagt het nadelig verschil tussen enerzi... BWBR0012223
  1, 2, 3   »