24 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Jachtbesluit     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. wet: Flora- en faunawet ; • b. akte: jachtakte, valkeniersakte of kooikersakte; • c. jachtexamen: examen als bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel c, van de wet ; • d. korpschef: korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012 ; • e. overeenkomst... BWBR0011848
Artikel 2, Jachtbesluit     Artikel 2 • 1. Een overeenkomst wordt voor de duur van ten minste zes en ten hoogste twaalf jaar aangegaan. • 2. Een overeenkomst bevat geen beding van optie of verlenging. BWBR0011848
Artikel 3, Jachtbesluit     Artikel 3 Bij het aangaan van een overeenkomst mag worden bedongen dat, indien enige onroerende zaak waarop de overeenkomst betrekking heeft, wordt opgenomen in een akte van toedeling als bedoeld in artikel 207 van de Landinrichtingswet , en deze akte voor het einde van de duur van de overeenkomst in de openbare registers is ingeschreven, de overeenkomst, voorzover het die zaak betreft, eind... BWBR0011848
Artikel 4, Jachtbesluit     Artikel 4 • 1. Een jachthouder kan schriftelijk toestemming verlenen voor de gehele of gedeeltelijke uitoefening, anders dan in zijn gezelschap, van het hem toekomende genot van de jacht. • 2. Een jachthouder kan de schriftelijke toestemming, bedoeld in het eerste lid, slechts verlenen indien hij in het bezit is van een geldige jacht- of valkeniersakte. • 3. Het tweede lid... BWBR0011848
Artikel 5, Jachtbesluit     Artikel 5 Om te kunnen worden erkend, voldoet een jachtexamen aan het bepaalde bij artikel 6 en krachtens artikel 7 . BWBR0011848
Artikel 6, Jachtbesluit     Artikel 6 • 1. Het jachtexamen bevat, voorzover het de jacht met het geweer of de jacht met jachtvogels betreft, een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het jachtexamen bevat, voorzover het de jacht met de eendenkooi betreft, een theoretisch gedeelte. • 2. Het theoretische gedeelte van het jachtexamen voor de jacht met het geweer toetst op: • a. kennis van het wild, and... BWBR0011848
Artikel 7, Jachtbesluit     Artikel 7 • 1. Bij ministeriële regeling worden nadere eisen gesteld met betrekking tot de jachtexamens. • 2. De regeling, bedoeld in het eerste lid, bevat in ieder geval: • a. eisen waaraan een organisatie die examens afneemt dient te voldoen ten behoeve van erkenning van het jachtexamen; • b. regels omtrent de taken en bevoegdheden van de personen die namens Onze... BWBR0011848
Artikel 8, Jachtbesluit     Artikel 8 • 1. De jachtakte, valkeniersakte of kooikersakte geldt van 1 april tot 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar en is van kracht voor heel Nederland. • 2. De akte verliest haar geldigheid van rechtswege op het tijdstip waarop een rechterlijke uitspraak waarbij aan de houder de bevoegdheid om te jagen is ontzegd, voor tenuitvoerlegging vatbaar wordt. • 3. De g... BWBR0011848
Artikel 9, Jachtbesluit     Artikel 9 • 1. Degene wiens akte is ingetrokken, is verplicht deze binnen vijf dagen nadat het besluit tot intrekking hem is bekendgemaakt, in te leveren bij degene die haar heeft verleend. • 2. Degene aan wie de bevoegdheid tot jagen bij een rechterlijke uitspraak is ontzegd, is verplicht binnen vijf dagen nadat die uitspraak voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden, de akte i... BWBR0011848
Artikel 10, Jachtbesluit     Artikel 10 • 1. Een jachtveld waarop het genot van de jacht met gebruikmaking van een geweer mag worden uitgeoefend, heeft een aaneengesloten oppervlakte van: • a. ten minste 40 hectare per jachthouder waarop deze als zodanig bevoegd is te jagen en bovendien • b. ten minste zoveel maal 40 hectare als er behalve de onder a bedoelde jachthouder anderen dan jachtopzichters in... BWBR0011848
  1, 2, 3   »