2.092 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 208, 209, 210   »
Artikel 1, Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)     Artikel 1 • 1. Voor de toepassing van artikel 56 van de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 181) worden, zolang zij binnen het Rijk wonen, met Nederlanders gelijkgesteld niet-Nederlanders, die na het bereiken van de twintigjarige leeftijd gedurende ten minste vijftien jaren al dan niet onafgebroken binnen het Rijk hebben gewoond, mits zij gedurende de vijf aan het bereiken van de 65-j... BWBR0003880
Artikel 2, Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)     Artikel 2 Voor de toepassing van artikel 56 van de Algemene Ouderdomswet worden, zolang zij binnen het Rijk wonen, met Nederlanders gelijkgesteld vluchtelingen in de zin van het op 28 juli 1951 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de status van vluchtelingen (Trb. 1951, 131) en van artikel 1, eerste lid, van het protocol van 31 januari 1967, behorend bij dit Verdrag, met inachtn... BWBR0003880
Artikel 3, Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)     Artikel 3 Voor de toepassing van artikel 56 van de Algemene Ouderdomswet worden, zolang zij binnen het Rijk wonen, voorts met Nederlanders gelijkgesteld niet-Nederlanders, afkomstig uit Indonesië, het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea of het voormalige Westelijk Nieuw-Guinea, die zich vóór 1 januari 1968 met toestemming van de Nederlandse regering in Nederland hebben gevestigd en die op... BWBR0003880
Artikel 4, Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)     Artikel 4 Voor de toepassing van artikel 56 van de Algemene Ouderdomswet worden met Nederlanders gelijkgesteld staatsburgers van de Verenigde Staten van Amerika, die gedurende de zes aan het bereiken van de 65-jarige leeftijd onmiddellijk voorafgaande jaren onafgebroken binnen het Rijk hebben gewoond. BWBR0003880
Artikel 5, Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)     Artikel 5 Voor de toepassing van artikel 56 van de Algemene Ouderdomswet worden met Nederlanders gelijkgesteld onderdanen van een land, dat het op 22 juni 1935 te Genève tot stand gekomen Verdrag (nr. 48) van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende behoud van pensioenrechten van migranten, 1935, heeft bekrachtigd. BWBR0003880
Artikel 6, Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)     Artikel 6 Voor de toepassing van artikel 56 van de Algemene Ouderdomswet worden met Nederlanders gelijkgesteld niet-Nederlanders, die de Surinaamse nationaliteit bezitten. BWBR0003880
Artikel 6a, Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)     Artikel 6a • 1. Voor de toepassing van artikel 56 van de Algemene Ouderdomswet worden met Nederlanders gelijkgesteld personen die op 31 december 1984 Nederlander waren en het Nederlanderschap nadien als gevolg van artikel 15, onderdeel c, van de Rijkswet op het Nederlanderschap hebben verloren. • 2. Het eerste lid is van toepassing indien het ouderdomspensioen van de pens... BWBR0003880
Artikel 7, Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)     Artikel 7 • 1. Voor de toepassing van artikel 56 van de Algemene Ouderdomswet worden, zolang zij in Oostenrijk wonen, met Nederlanders gelijkgesteld Oostenrijkers, die na het bereiken van de twintigjarige leeftijd gedurende ten minste vijftien jaren al dan niet onafgebroken binnen het Rijk hebben gewoond, mits zij gedurende de vijf aan het bereiken van de 65-jarige leeftijd onmiddel... BWBR0003880
Artikel 8, Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)     Artikel 8 Uitsluitend voor de vaststelling van de toeslag, bedoeld in artikel 8 van de Algemene Ouderdomswet met toepassing van het bepaalde in artikel 13, tweede lid, onderdeel a, van die wet, wordt - indien dit tot een voor de betrokkene gunstiger beslissing leidt - de jongere echtgenoot van de pensioengerechtigde: • a. voor de toepassing van de artikelen 1 , 4 en 7 geac... BWBR0003880
Artikel 9, Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)     Artikel 9 Het koninklijk besluit van 18 december 1956 (Stb. 627) tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 45, onder a, en 48, onder a, van de Algemene Ouderdomswet , wordt ingetrokken. BWBR0003880
  1, 2, 3 ... 208, 209, 210   »