934 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 92, 93, 94   »
Artikel 1, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen     Artikel 1 In dit besluit en de daarop gebaseerde bepalingen wordt verstaan onder: • a. attractietoestel: al dan niet permanent geïnstalleerde inrichting ter voortbeweging van personen, die bestemd is voor vermaak of ontspanning en die aangedreven wordt door een niet-menselijke energiebron; • b. attractietoestel van een eenvoudig ontwerp: al dan niet roterend attractietoestel waar... BWBR0008223
Artikel 2, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen     Artikel 2 Dit besluit en de daarop berustende bepalingen zijn eveneens van toepassing op attractie- en speeltoestellen indien deze onroerend zijn. BWBR0008223
Artikel 3, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen     Artikel 3 • 1. Dit besluit is niet van toepassing op: • a. attractie- en speeltoestellen die bestemd zijn om uitsluitend buiten het grondgebied van Nederland gebruikt te worden; • b. kleine door elektrische energie aangedreven attractietoestellen kennelijk bestemd voor de voortbeweging van maximaal 3 kinderen; • c. speeltoestellen die als element van hun spel door k... BWBR0008223
Artikel 3a, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen     Artikel 3a Het is verboden attractie- of speeltoestellen te vervaardigen, te verhandelen of te gebruiken, die niet voldoen aan, of ten aanzien waarvan wordt gehandeld, in strijd met bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften. BWBR0008223
Artikel 4, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen     Artikel 4 Attractie- en speeltoestellen zijn zodanig ontworpen en vervaardigd, hebben zodanige eigenschappen en zijn van zodanige opschriften voorzien, dat zij bij redelijkerwijs te verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de mens. Zij voldoen daartoe aan de in bijlage I genoemde voorschriften. BWBR0008223
Artikel 5, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen     Artikel 5 • 1. Bij ministeriële regeling kunnen normen worden aangewezen en nadere voorschriften worden gesteld voor attractie- en speeltoestellen. • 2. Attractie- en speeltoestellen welke voldoen aan de normen, bedoeld in het eerste lid, worden in zoverre vermoed te voldoen aan artikel 4 . BWBR0008223
Artikel 6, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen     Artikel 6 Attractie- en speeltoestellen zijn voorzien van de volgende, onlosmakelijk op of in het toestel aangebrachte, onuitwisbare opschriften of aanduidingen: • a. de naam en het adres van de fabrikant of importeur; • b. het bouwjaar; • c. de serie- of typeaanduiding; • d. het serienummer, voor zover van toepassing. BWBR0008223
Artikel 7, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen     Artikel 7 • 1. Voor attractietoestellen stelt de fabrikant, diens gemachtigde of, indien zij geen van beide in Nederland zijn gevestigd, degene die de attractietoestellen in Nederland in de handel brengt, een technisch constructiedossier op, met inachtneming van bijlage II , bewaart het bedoelde dossier gedurende de technische levensduur van het attractietoestel en houdt het ter be... BWBR0008223
Artikel 8, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen     Artikel 8 • 1. Attractietoestellen worden periodiek gekeurd door een aangewezen instelling. • 2. Speeltoestellen worden eenmalig gekeurd door een aangewezen instelling. • 3. Bij de keuring van speeltoestellen en bij de eerste keuring van attractietoestellen van een eenvoudig ontwerp kan worden volstaan met de keuring van een het type kenmerkend monster. BWBR0008223
Artikel 9, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen     Artikel 9 • 1. De aanvraag van een keuring van een attractie- of speeltoestel wordt ingediend bij slechts één aangewezen instelling. • 2. De aanvraag omvat: • a. de plaats waar het toestel is vervaardigd; • b. het bouwjaar en het type- en serienummer; • c. het in artikel 7 genoemde technisch constructiedossier, indien van toepassing, of de naam en adres... BWBR0008223
  1, 2, 3 ... 92, 93, 94   »